140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

RestoreNature кампания – Искане за закон за възстановяване на природата в ЕС

RestoreNature

Природата, такава каквато я познаваме, е на път да из­чезне пред очите ни. Заради нас – хората. Дърводобивът, интензивното земеделие, пре­комерният риболов и редица други човешки дейности са до­вели един милион животински и растителни видове до ръба на изчезването. Европейската комисия ще предложи закон, който да направи възстановя­ването на природата правно обвързващо за страните от Европейския съюз. Но в на­стоящия си вид този закон не дава ясна дефиниция какво всъщност ще означава това.

В момента Европейската комисия призовава обществе­ността до 5 април 2021 г. да даде своето мнение за това как трябва да изглежда въз­становяването на природата в ЕС.

BirdLife Европа, част от кои­то е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), Европейското бюро за окол­ната среда и WWF стартираха кампанията #RestoreNature с искане за възстановяване на природата в цяла Европа. Посланието на кампанията е за значими, трансформиращи промени в дейностите на хо­рата на сушата и в океаните и моретата, които да върнат би­оразнообразието и да смекчат промените в климата.

Чрез кампанията #RestoreNature гражданите както от Европейския съюз, така и извън него могат да изискат от ЕС да разработи ефективен закон, основан на науката, който да постигне тези цели.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ