140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ботсвана – Отново чуждестранни гости след шест години забрана

ботсвана лов

Република Ботсвана ще позволи отново чуждес­транни ловци да ловуват на територията на страната. В последните 6 години това бе забранено. Забраната за ре­гулиран лов, първо въведе­на през 2014 г., по-късно бе отменена през 2019 г. в ре­зултат на изготвен доклад, в който беше описан покач­ващият се брой инциденти в резултат на конфликта меж­ду хората и дивите животни. Друга важна причина, посо­чена в доклада, беше зави­шената смърт на добитъка плюс намаляване на ползи­те за местните общности в резултат на забраната.

Въпреки че миналата го­дина бяха определени квоти за отстрел, чуждестранните ловци нямаха възможност да пътуват за Ботсвана за­ради свързаните с панде­мията рестрикции. Те ока­заха своето влияние върху ловните туроператори и местните общности по це­лия свят.

От май месец ще бъдат определяни специални кво­ти за ловците, идващи от чужбина. Новината беше посрещната положително, особено сред общностите, които са зависими от дивия свят като част от техния бит и поминък.

Без да бъдат определени квоти в местните общности и търговските концесии в Ботсвана, през изминалите години много туроператори пренасочиха чуждестран­ни ловци към държави като Танзания и Замбия.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ