140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

САЩ: Спорове и дискусии по промените в климата и рибарството

сащ рибарството

Усилията на Национална­та администрация за океана и атмосферата (NOAA) за справяне с изменението на климата и последствията в рибарството срещат сериозна опозиция. Изказаха се доста разнопосочни мнения от ли­дери в бранша при осъщест­вен наскоро конферентен раз­говор, като част от плана на NOAA да изработи дългосроч­на стратегия за по-устойчиви добиви на риба.

Президентът на Съедине­ните щати Байдън даде ясно да се разбере, че климатич­ната криза е на първо място в дневния му ред и вече е наредил на администрация­та да събира информация за повишаване устойчивостта на промишления риболов.

Русия – Химически завод уби шарани и амури в акваферма

Шефът на NOAA в областта на рибарството Пол Доремус заяви в стъпително слово: „Рибарството, защитените ресурси, местообитанията и екосистемите са засегнати от изменението на климата. Трябва да сме наясно, че кли­матичните промени и риболо­вът са много голяма и спешна тема.“

Представителите на рибо­ловната индустрия обаче се опасяват, че NOAA ще поста­ви големи области на океана извън достъпа за промишлен и любителски риболов и това предизвиква безпокойство. Даже има и крайни мнения, които считат, че понятието „климатична криза“ е доста раздуто и такава в дейст­вителност не съществува. Промени в океана е имало и ще има, а ние се адаптираме към тях, както правят и оби­тателите на Световния океан. Нещо повече, затварянето на обширни територии за рибо­лов ще принуди корабите да пътуват повече в търсене на рибни запаси и така ще се уве­личат въглеродните емисии. Отправени са и критики към президента Байдън, че прави политика от този преувеличен проблем.

Имаше и защитници на околната среда, които привет­стваха усилията на NOAA за справяне с последиците от из­менението на климата и при­зоваха за по-голямо проучва­не на неговите ефекти върху рибните запаси и миграцион­ните процеси. „Изменението на климата е факт. Ние трябва да сме готови с всеки аспект по отношение рационалното управление на риболова“, спо­дели Мередит Мур, директор на Програмата за опазване на рибите в екологичната група Ocean Conservancy.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ