140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Според европейските земевладелци устойчивият лов ще възстанови дребния дивеч

земевладелци дивеч

Европейската организация на земевладелците публи­кува ново изследване със заглавие „Дребният дивеч от полските и ливадните пло­щи“, коeто разглежда нама­ляването на биоразнообра­зието в такива зони, както и пътищата за разрешаване на съществуващите проблеми.

В документа се посочва, че увеличението на броя на хищниците, както и интензи­фикацията на земеделието и обедняването на земедел­ските площи, употребата на пестициди и урбанизацията, са довели до намаляване на популациите от дребен дивеч.

За да защитят и възста­новят биоразнообразието в полските и ливадните площи, авторите извеждат списък с предложения и пре­поръки за водене на поли­тика, които трябва да бъдат приложени на практика. По- специално те се фокусират върху нуждата да се работи в посока постигане на устой­чиви ловни практики като част от възможните решения за увеличаване на дребния дивеч.

В документа се посочва, че ловът е един от успешните инструменти за управление на дивечовите видове. Кон­тролът на числеността на хищниците се дава за успе­шен пример в тази насока. В допълнение се посочва, че опазването на природата в полските и ливадните площи е много по-успешно, когато се координира с ловците и фермерите.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ