140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Конфликтът между хората и дивия свят застрашава опазването на видовете

конфликтът

Според наскоро публикуван доклад на Световния фонд за опазване на приро­дата (WWF) и Програмата за околна сре­да на Обединените нации конфликтът между хората и дивия свят е една от най-големите заплахи за оцеляването в дългосрочен план на някои от най- емблематичните видове в света. Ав­торите призовават за прилагането на мерки, които да ограничат причините за въпросния конфликт, като например генерирането на приходи от местните общности чрез устойчиво ползване на природните ресурси.

Според доклада, отстрелът, свързан с конфликта между хората и дивия свят, оказва влияние върху повече от 75 % от световните популации на различните представители на семейство котки, както и на много други земни и морски хищни видове, като например полярните мечки и големи тре­вопасни като слоновете.

Конфликтът с природата оказва негативно влияние върху местните общности, тъй като диви животни убиват добитък, унищожават земе­делски посеви и разрушават постройки и друг вид собстве­ност. Понякога и хора стават жертва на дивите животни.

Проект за юни на FACE – Възстановяване на хабитатите на гургулицата във Франция

Това често води до убий­ството на животни при само­защита или като наложителна мярка, след като хора или тяхна собственост са постра­дали след инцидент, свързан с нападение. Загубата на екзем­пляри от дадена екосистема впоследствие оказва влияние върху другите обитатели на същия хабитат, причинявайки негативен ефект върху всички видове в съответния ареал.

Въпросният доклад призова­ва за национално и международно сътрудничество чрез различни инициативи.

Увеличаването на толерант­ността към конфликта между хората и дивия свят се споме­нава като един от ключовите фактори, за да се поддържа високата численост на живот­ните в райони, доминирани от човека.

Учените посочват Намибия като една от страните, която успешно прилага въпросните идеи на практика. Подходът на тази страна се основава на общностно управление на природните ресурси и осигу­рява на местните общности повече права над дивия свят и туризма. Ползите, извлича­ни от дейности, разчитащи на природни ресурси, като лову­ване или екотуризъм, дават възможност на хората да упра­вляват устойчиво дивите попу­лации, вместо да се превърнат в част от конфликта между хо­рата и дивия свят.

Значението на сътрудни­чеството между различните заинтересовани страни също се споменава от авторите на изследването като ключов фактор за преодоляване на разглеждания конфликт. Успе­шен пример за такова сътруд­ничество може да се наблюда­ва при работата по проекта Life на ЕС за едрите хищници. Той отчита интересите на голям брой заинтересовани страни, в това число фермери, соб­ственици на добитък, местни общности и ловци, за да може заедно с тях да създадат ре­шения на локално равнище за разрешаване на конфликта между хората и едрите хищни­ци.

Международният съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) даде висока оценка на публикуваното изследване и изрази надежда, че то ще на­мери своето практическо при­ложение в най-кратки срокове.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ