140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Приета е новата ОСП – Реформите са пряко обвързани с Европейския зелен пакт

новата осп

На 23 ноември Европейският парламент даде „зелена светлина“ на новата обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС. В актуализирания си вариант тя е по-екологично съобразна, по-справедлива, по-гъвкава и по-прозрачна. Сред приоритетите са стимулиране на биологичното разнообразие и биологичното земеделие, както и намаляването на зависимостта от химизация за земеделските култури.

Настоящите правила за ОСП бяха удължени след 31 декември 2020 г. и заменени с преходни правила до края на 2022 г. След като бъдат одобрени от Съвета, новите правила ще се прилагат от 1 януари 2023 г.

новата осп

В хода на преговорите по пакета за законодателни реформи членовете на ЕП настояха, че укрепването на биологичното разнообразие и спазването на законите и ангажиментите на ЕС в областта на околната среда и климата ще бъдат от ключово значение за прилагането на реформираната обща селскостопанска политика (ОСП), която ще влезе в сила през 2023 г. Европейската комисия ще преценява дали националните стратегически планове по ОСП са в съответствие с тези ангажименти. Земеделските стопани обаче са тези, които трябва да прилагат практиките, щадящи климата и околната среда. Държавите членки ще бъдат задължени да гарантират, че най-малко 35% от бюджета за развитие на селските райони и най-малко 25% от преките плащания са насочени към мерки в областта на околната среда и климата.
Основните цели на Общата селскостопанска политика

Сред целите на ОСП е и да се допринася за предотвратяване на загубата на биологично разнообразие и обръщането на тази тенденция, да се подобрят екосистемните услуги и да се опазват местообитанията и ландшафта.

Постигането на общите цели се преследва посредством следните специфични цели:

-Подпомагане за надеждни земеделски доходи и устойчивост на селскостопанския сектор в целия Съюз с цел подобряване на дългосрочната продоволствена сигурност и разнообразието в селското стопанство, както и гарантиране на икономическата устойчивост на селскостопанското производство в Съюза;

-Засилване на пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността на стопанствата, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, включително поставяне на по-голям акцент върху научните изследвания, технологиите и цифровизацията;

-Подобряване на позицията на земеделските стопани във веригата на стойността;

-Принос за смекчаване на изменението на климата и за адаптиране към него, включително чрез намаляване на емисиите на парникови газове и повишаване на улавянето на въглерод, както и насърчаване на устойчивата енергия;

-Насърчаване на устойчиво развитие и ефективно управление на природните ресурси като вода, почва и въздух, включително чрез намаляване на зависимостта от химикали;

-Принос за спиране на загубата на биологично разнообразие и обръщане на тази тенденция, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта;

-Привличане и подкрепа на млади земеделски стопани и нови земеделски стопани и улесняване на устойчивото развитие на стопанска дейност в селските райони.

За допълнителен принос в предотвратяването на загубата на биологично разнообразие и обръщане на тази тенденция, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта се предвижда следното:

-Увеличаване на птичите популации върху земеделски земи. Тук се отчита индексът на птиците, живеещи върху земеделски земи;

-Засилване на опазването на биологичното разнообразие. Тук се взема предвид процентът на видовете и местообитанията от интерес за Общността, свързани със селското стопанство със стабилни или нарастващи тенденции, с разбивка на процента за дивите видове опрашители;

-Засилване на предоставянето на екосистемни услуги. Тук се отчита делът на земеделската земя с особености на ландшафта;

-Увеличаване на биологичното разнообразие в селскостопанските системи. Тук се отчита разнообразието на културите.

новата осп


Без пестициди и торове в буферните ивици

Буферните ивици покрай водните басейни съгласно настоящия стандарт за ДЗЕС (Стандарти за добро земеделско и екологично състояние) като общо правило и в съответствие с правото на Съюза отговарят на минимална ширина от 3 метра, без да се използват пестициди и торове.

В надлежно обосновани случаи държавите членки могат да адаптират в съответните региони минималните стандарти, за да вземат предвид краткия вегетационен период, произтичащ от продължителността и сериозността на зимния период.

Държавите членки може да освободят от задължението по настоящия стандарт стопанства:

-където повече от 75 % от обработваемата земя се използва за производство на треви или други тревни фуражи, представлява земя, оставена под угар, засята е с бобови култури или съчетава тези употреби;

-когато повече от 75 % от отговарящата на условията за подпомагане земеделска площ е постоянно затревена площ, използва се за производството на треви или други тревни фуражи или за производството на култури под вода през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или съчетава тези употреби; или

-с площ на обработваемата земя до 10 ха.

Държавите членки могат да въведат максимална граница на площта, покрита с една култура, с цел предотвратяване на големи монокултури.

Димитър КОНСТАНТИНОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ