140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

В новия Червен списък 80% от птиците са категоризирани като незастрашени

списък незастрашени

На 14 октомври бе публикуван новият Червен списък на птиците за 2021. Той оценява регионалния риск за 544 вида птици в Европа. Списъкът е изготвен чрез сътрудничество между BirdLife International и Международния съюз за защита на природата (IUCN). Основният източник на финансиране на проекта е Европейската комисия.

Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) с радост отбеляза, че около 80% от видовете птици са категоризирани като незастрашени. Въпреки това, се отчита намаляваща тенденция в числеността на популациите при 30% от всички видове птици и при 40% от водолюбивите птици.

От видовете, обект на лов, статутът на следните видове се влошава: средна бекасина, обикновена гага, шилоопашата патица. Намаляване на числеността се отчита и при други видове като качулатата потапница например.

Световната среща за климата COP26 постанови, че горите са основен приоритет за бъдещето на планетата

Европейският съюз губи качествени хабитати за размножаване на водолюбивите птици и възстановяването на влажните зони трябва да заема много по-предно място при формирането на политическия дневен ред. Именно затова FACE активно призовава за по-цялостни мерки за опазване на хабитатите. По отношение на влажните зони и пасищата с висока влажност FACE призовава за заплащане на опазването като част от Общата селскостопанска политика.

РЕКЛАМА

Докладът също така подчертава успеха при видове обект на лов като планинската потапница, ледената потапница и бялата яребица, които са преместени извън категорията „Застрашени видове“ в Червения списък и към момента са незастрашени от изчезване. Други като тундровата яребица, тракийският кеклик и беловеждият дрозд са преместени от категория „Почти застрашен“ в категория „Незастрашен“.

Докладите на страните членки на ЕС, обвързани с Директивата за птиците за периода 2013-2018 г., са били в основата на изготвянето на оценката за състоянието на птиците. На свой ред те са допълнени от данни, събрани от партньори на BirdLife и други експерти, за да завършат паневропейския Червен списък.

В този смисъл анализът на FACE на Директивата за птиците за периода 2013-2018 г. предоставя детайлна оценка на птиците обект на лов.

Европейската ловна общност е активен участник в опазването на птиците чрез възстановяване на хабитати, налагане на правилни модели на ръководене на лова и осъществяване на научни изследвания. В този смисъл Червеният списък изпраща ясен сигнал. Следващите стъпки са в посока установяване на приоритетите при опазване на съответните видове птици.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ