140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

FACE изисква правилно изготвяне на плановете за ОСП

осп

Страните членки в ЕС продължават да работят върху стратегическите  си планове за новата Обща селскостопанска политика на ЕС, тъй като крайният срок наближава (края на годината). Веднъж щом държавите-членки предоставят своите стратегически планове на Европейската комисия, тя ще ги анализира и ще реши дали да ги одобри. Стратегическите планове трябва да влязат в сила през януари 2023 г. Тази тема е от изключително значение за състоянието на дребния дивеч.

ОСП на ЕС след 2020 г. трябва да гарантира съответствие с целите, заложени в стратегията за опазване на биоразнообразие и за тази, носеща наименованието „От фермата до вилицата“. Това са цели на ниво ЕС за употребата и риска от пестицидите, продажбата на антибактериални средства, загубата на храна, територии с органични възможности за  фермерство, Комисията иска от страните-членки на ЕС да определят специфични национални приоритети за тези цели и да приведат в съответствие с тях стратегически си планове за ОСП.

Членовете на ЕС трябва да изготвят екосхеми и схеми за развитие на селското стопанство и околната среда, които да носят полза на фермерите, които провеждат устойчиво управление на земята, опазващо незасети зони и терени с храстова растителност, подкрепа за ниското до умерено пасене, обособяване на пояси за цветя и птици и такива с тревна растителност от различен вид.

СХЕМИ ЗА СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ОКОЛНА СРЕДА

Схемите за селско стопанство и околна среда могат да се разделят на фокусиращи се върху опазване на биоразнообразие, и такива, фокусиращи се върху екосистемни услуги. Схемата за опазване на биоразнообразие може да включва опазване на хабитати за видове, които са застрашени, като, например, опазването на полуестествена разнородна трева за птици, отгледани във ферми.

Схемата за екосистемни услуги от друга страна може да се фокусира върху по-общи системни цели, свързани с ползи за екосистемите като подобряване на качеството на водата или или осигуряването на зони за отглеждане на цветя, за да окуражи видове, които опрашват цветя. Тези схеми имат за цел по-често срещани видове.

Всяка схема има специфични цели по отношение на околната среда като предпазване или подобряване на биоразнообразието, почвата, водата, пейзажа или качеството на водата, или промените в климата. Много схеми са мултифункционални и са създадени, за да носят едновременни ползи за няколко екологични цели.

Схемата за екосистемни услуги има значителен потенциал да допринесе значително за видове обект на лов като яребицата, заек, гнездящи водоплаващи.

Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) съветва да се развият планове за ОСП, стратегически обвързани с биоразнообразието. FACE трябва да направи възможно страните членки на ЕС да дадат предимство на екосистемите, които могат да доведат до положителни екологични ефекти в едногодишна перспектива.

Из цяла Европа много територии непродуктивни хабитати, които традиционно са формирали част от селскостопанската земя, са били прочистени, което води до повишаване на биоразнообразието и загуби на екосистемни услуги. Тези непродуктивни хабитати могат да поддържат богати общности от дивия свят, включително насекомите и птиците, тъй като директно формират ценен хабитат за изхранване и гнездене за много видове. Изследванията показват значимостта на хабитатите от храстова растителност за много видове застрашени птици.

Димитър КОНСТАНТИНОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ