ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Европа ревизира периодите на миграция и размножаване на ловните видове птици

европа птици

След като страните членки на Европейския съюз признаха, че трябва да се гарантира пълна защита на ловните видове по време на техните периоди в Европа на размножаване и предбрачна миграция (връщане в районите за размножаване), Европейската комисия изрази необходимостта от ясно тълкуване на член 7, параграф 4 от Директива за птиците, според който държавите-членки трябва да осъществяват ефективен контрол по време на тези етапи от жизнения им цикъ

Първият „Документ за ключови понятия“ беше публикуван през септември 2001 г. и актуализиран през 2009 и 2014 г. Сегашната последна версия под заглавие „Птици обект на лов съгласно Директивата за птиците – Научен преглед на периодите им на връщане в местата за отглеждане и размножаване в държавите-членки” актуализира информацията за 82 птици, изброени в приложение II към Директивата, с преработени дати на миграция и размножаване.

Документът има за цел да предостави най-новата налична научна информация и представлява основа за определяне на времето на ловните сезони по видове, въпреки че не е правно обвързващ документ.

В две поредни статии ще ви запознаем със статута на някои основни видове, обект на лов както в Европа, така и в България, като започваме с месния дребен пернат дивеч.

европа птици

КОЛХИДСКИ ФАЗАН (Phasianus colchicus)

Разпространение: Разпространен изкуствено в Европа. Естественото разпространение на гнезденето на колхидския фазан се простира от Кавказ до Манджурия, Кореа и Япония. Той е въведен в Западна Европа през Римски времена, но в Гърция се среща още през 1300 г. пр. Хр. Видът е разпространен в много региони на Европа в края на 19-и век и в началото на 20-и век. Той сега се среща в голяма част от низините на Европа – от Финландия до Италия, но неговата дистрибуция и гъстота на гнездене е по-широка в районите на Средиземно море. Фазаните се срещат в залесените равнини, районите с ниска растителност, зони с храстова растителност с надморска височина 500-700 м и са свързани със зони с обработваема земя. Изкуствено отглеждани все още се разселват с цел лов. По този начин се поддържат местните популации в много райони.

Придвижване: Видът е от уседнал тип, въпреки че миграции в кратък периметър са били наблюдавани.

Популации: Няколко различни вида са били разселени в Европа и има значително генетично разнообразие сред птиците, които сега живеят в ЕС като резултат от тези разселвания.

Размножаване: Численост на стадото новоизлюпени: 8-15 (2-23). Когато са повече от 18, със сигурност са измътени от две женски. Период на инкубация: 23-28 дни. Период на оперяване – способни за първоначален полет – след около 12 дни. Новоизлюпените остават с женската около 70-80 дни, преди да придобият самостоятелност. Един яйценос годишно.

европа птици

ЯРЕБИЦА (Perdix Perdix)

Разпространение: Палеарктика. Яребицата е традиционно степен вид, който се разпространява от Централна Европа до Монголия. Тя се е адаптирала към обработваемата земя и постепенно е успяла да колонизира по-голямата част от Европа, от Средиземно море до 65 градуса северна ширина в Скандинавия. В по-голямата част от своя ареал на разпространение яребицата предпочита открити пространства с различен тип не гъста растителност (с мозаечен тип структура на полетата), избягвайки горите и твърдите почви.

Придвижване: Предимно уседнал вид, въпреки че мигрира частично в Източна Европа и е в състояние да извършва кратки миграции и на други места.

Популации: 6 разновидности в Европа: 1. P. p. Perdix се среща в райони от Североизточна Европа – от Скандинавия, Ирландия и Северна Франция – на юг през Централна Европа до Гърция и Югозападна България. 2. P. p. hispaniensis се среща в Пиринеите и Кантабрийските планини на Испания и Португалия. 3. P. p. italica e ограничен в Централна и Южна Италия, където подвидът към момента е много рядък и вероятно пред изчезване; 4. P. p. armoricana се среща в Северна и Централна Франция – на север до Ардените; 5. P. p. sphagnetorum се среща в Североизточна Нидерландия и съседна Германия 6. P. p. lucida се среща във Финландия, Източна Полша, Северна България и Русия.

Гнездене: Численост на стадата новоизлюпени 10-20 (4-29). Често се среща твърдението, че стада новоизлюпени от повече от 24 малки са от две женски. Това обаче невинаги е така. Инкубация 23-25 дни; Развиване на способност за летене – на около 15-дневна възраст някои екземпляри са готови за преждевременно осъществяван полет; самостоятелни полети яребиците правят след 60-тия ден от излюпването си.

европа птици

ТРАКИЙСКИ КЕКЛИК (Chukar Alectoris)

Разпространение: Естественият ареал на разпространение на тракийския кеклик е от Източните Балкани (България, Гърция – провинция Тракия, о-в Крит и по-голямата част от островите в Егейско море), през Централна Азия и Хималаите, до Североизточна Азия. В исторически план видът е бил разпространен в много страни с цел лов, вкл. и във Великобритания, Франция и някои части на Гърция (както континентална, така и на о-в Корфу). Като цяло той се среща на средна надморска височина и в континентален или средиземноморски климат. Тракийският кеклик обитава както низини, така и райони, достигащи до 4500 м надморска височина.

Тракийският кеклик обитава безводни или почти безводни хълмисти райони с ксерофилна растителност, въпреки че в Европа видът се среща и в лозя, маслинови горички и суха земеделска земя, но на други места предпочита залесени планински скатове.

Придвижване: Немигриращ вид, въпреки че когато обитава планините, през зимата се измества към по-стръмни и по-малко заснежени скатове или в най-ниските части на низините, когато климатичните условия са изключително сурови.

Разновидности: Две разновидности се срещат в ЕС – 1. Alectoris chukar cypriotes, който се среща в Кипър, Южна Турция, Крит и южните острови в Егейско море; 2. Alectoris chukar kleini се среща в Югоизточна България и Тракия, източно от 25-и северен паралел, Северозапазна и Северна Турция и Кавказ.

Размножаване: Численост на стадото новоизлюпени– 8-15 екземпляра (6-20); инкубация 22-24 дена. Представителите на вида развиват способност за краткотраен полет на 7-10-дневна възраст. Около 50-ия ден след излюпването си птиците развиват пълни летателни способности.

европа птици

ПЛАНИНСКИ КЕКЛИК (Alectoris graeca)

Разпространение: Ендемичен вид за Европа. Населява както скалисти степни райони с ниска надморска височина, така и планински хълмове и пасища. Видът се среща в Алпите, където гнезди на височина от 1400-2500 м., Централните и Южните Апенини, Сицилия, Балканския п-в, както и в континенталните средни ширини и топлите умерени и средиземноморски зони. Видът обитава сухи скалисти планини, над „линията на дърветата“, но под снежната линия, в това число сипеи, скалисти стръмни склонове и канари. Резките намаления в числеността на вида на различни места, както и изчезването на местни популации, се дължат основно в прекратяването на традиционното планинско фермерство и свръхексплоатацията.

Придвижване: Уседнал вид, който е известен с придвижването си в едни и същи зони, като лятото предпочита по-голяма надморска височина, а зимата – по-малка. Планинският кеклик се среща на голяма надморска височина през зимата в райони, където климатът не позволява снегът да натрупа по земята.

Разновидности: В ЕС се срещат 3 разновидности: 1. Alectoris graeca graeca обитава Гърция, Югоизточните Балкани и Централна и Югозападна България. 2. Alectoris graeca whitakeri се среща на о-в Сицилия. 3. Alectoris graeca saxatilis обитава Алпите – от Франция до Австрия, Апенините и Западните и Югозападните Балкани.

Размножаване: Численост на стадото новоизлюпени 8-14 (6-21). Най-високите от тези бройки се получават най-вероятно от две женски. Период на инкубация: 24-26 дни. Птиците от вида са способни за кратък полет след 7-10 дни. Самостоятелен уверен полет се постига след около 60-тия ден от излюпването. Наблюдава се и второ люпило, като понякога яйцата се мътят от мъжки кеклици.

Димитър Константинов

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

© 2020 Съюз на ловците и риболовците в България Всички права запазени Снимки: Unsplash.com Поддръжка: Дигитална Агенция “Пиксел Вижън”
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ