НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Глобални решения за биоразнообразието се очакват в Китай

китай биоразнообразието

Разширяването на нацио­налните паркове и защитените зони в световен мащаб няма да е достатъчно за овладяване на разрушителните процеси в природата, предупреждават водещи учени. Според тях за овладяване на загубата на биоразнообразието са необходими действия срещу свръхконсу­мацията, вредните субсидии и климатичните кризи.

На срещата на Обединени­те нации, която ще се състои по-късно тази година в Китай, се очаква да бъде постигна­то споразумение, подобно на Парижкото споразумение за климата. Сред предварително обявените цели е постигане на договорености, според кои­то защитените територии ще обхващат поне 30% от плане­тата до 2030 г. Въпреки това в анализ на предварителен доклад на споразумението към Конвенцията за биологич­но разнообразие, осъществен от повече от 50 водещи учени от цял свят се констатира, че единствено разширяването на обхвата на защитените терито­рии няма да помогне за пости­гане на глобалните цели.

FACE изисква правилно изготвяне на плановете за ОСП

Според учените се налага чувствително намаляване на нецелесъобразните субсидии, насочени към селското стопан­ство и риболова, както и до­пълнителни мерки, за да може глобалното затопляне да не превиши повече от градус и по­ловина и да се намали свръх­консумацията, в това число на месо. Сред нужните мерки за опазването на биоразнообразието са елиминиране на замърсява­нето с пластмаса, намаляване на пестицидите с две трети и ограничаване на разпростра­нението на инвазивните видо­ве с 50%.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ