НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Световен ден на дивата природа – Опазването на видовете прикова вниманието

световен ден природа

Тази година Световният ден на дивата при­рода – 3 март, премина под надслов „Възстано­вяване на ключови видове за възобновяване на екосистемите“. Мотото всяка година се избира от ООН. На 20 декември 2013 г. Общото събра­ние на организацията поставя началото на чест­ванията, като датата 3 март е избрана за това, че на нея през 1973 г. е подписана Конвенцията за международна търговия със застрашени ви­дове от дивата флора и фауна (CITES).

ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕЩУ ДИВАТА ПРИРОДА

бяха в основата на пресконференцията, ор­ганизирана във Виена от Службата на ООН за наркотиците и престъпността (UNODC), Виен­ския музей на естествената история, австрий­ското федерално министерство на финансите и зоопарка „Шьонбрун“. В австрийската столи­ца се намира и седалището на Международния съвет по лова и опазване на дивеча.

Виенският музей на естествената история бе домакин на събитието, чиято основна цел бе да се даде повече гласност на престъпле­нията, които се случват в дивия свят, горското стопанство и стопанския риболов, както и вли­янието, което те оказват върху биоразнообра­зието, климата и поминъка на хората.

ПРИМЕРЪТ НА CIC

Международният съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) имаше свои представители на пресконференцията във Виена и изказа своите адмирации към организаторите. Тряб­ва да се подчертае, че престъпленията срещу дивата природа са сред основните проблеми, на които се противопоставя CIC със своята дейност. Като поддръжници на опазването на дивата природа чрез устойчиво ползване, CIC има необходимата експертиза за това какво могат да причинят неустойчивите и незакон­ни практики на екосистемите и хората. Дълги години организацията подпомага дейности за намаляване на престъпленията срещу дивия свят и за повишаване на осведомеността за значимостта на това явление в световен ма­щаб. През 2014 г. по време на 61-та генерална асамблея на CIC в италианския град Милано една от централните дискусии се води под над­слов „Обединени, ловците се изправят срещу престъпленията срещу дивата природа“. Това събитие демонстрира ясно влиянието, което има мобилизирането на ловците за усилване на противопоставянето срещу този вид дей­ност. В същото време дискусията помага за правилното насочване на бъдещите усилия на ловната общност към точно определени сфе­ри, където тя може да бъде полезна.

РОЛЯТА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА

в борбата с престъпленията срещу дивия свят представи д-р Катрин Вохланд, генера­лен и научен директор на Виенския музей на естествената история. Дълги години музеят работи в сферата на изследванията на дива­та природа, молекулярната систематика, раз­следване на престъпления (форензика) срещу дивия свят и изследвания в сферите на фило­географията и биоразнообразието.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ