НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЕК създаде проблеми при управлението за риса в Латвия

латвия рис

Управлението на латвийския рис вече десетилетия води до успешни резултати, които се базират на ясни действия по опазването и добре регу­лирани квоти за отстрел.

Наскоро за­явената от европейската централа в Брюксел позиция обаче със сигурност ще нанесе вреди на успешно функциони­ращата система, като увеличи конфли­ктите.

Европейската комисия стартира официална процедура за нарушение срещу Латвия заради нейното управле­ние на евразийския рис (Lynx lynx), изне­надвайки много експерти и странични наблюдатели.

Според ЕК строго защи­тен вид не може да присъства и в кате­горията на ловните видове и затова тя призова Латвия да въведе промени в националното си законодателство.

Чрез одобрения национален план за действие, латвийската популация на риса дълго вре­ме е в добро здравословно състояние и с благоприятен природозащитен статус.

Това е важно не само за Латвия, но и за опазването на цялата балтийска популация на риса. Планът за действие на Латвия съдържа препоръки за регу­лиране на числеността чрез отстрел.

Въпросното регули­ране може да бъде ограни­чено незабавно, ако това се налага. Планът на страната като цяло е изключително ус­пешен и дори беше посочен от ЕК като пример за „най-добра практика“ при опазването на животинските видове при пре­дходното ръководство на ЕК.

Латвия е притисната да промени националната си по­литика

Заради натиск от страна на ЕК, през декември 2021 г., латвийското правителство не издаде нито едно ловно разрешително, за да разре­ши неразбирателството с ЕК.

След това то премахна риса от списъка на ловните видове и го постави в норматив­ната уредба, отнасяща се до строго защитените видове.

Различни заинтересовани страни в селските райони на Латвия сега са изключително притеснени за опазването на популацията на риса. Преди видът беше високо ценен от ловците, които участваха в мониторинга на вида и намаляването на конфликтите.

В общ план ЕК предприема по-строг подход по отношение на управлението на едрите хищници в Европа. Това съз­даде много напрежение сред едни от най-големите орга­низации с основна дейност в селските райони на континен­та. Тяхната позиция е, че този подход не защитава дълго­срочните интереси на хората и опазването на едрите хищни­ци в Европа.

Подходът на ЕК към Латвия е срещу предход­ните искания на държавите членки, които пожелаха пове­че гъвкавост при прилагането на Директивата за хабитатите.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ