140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

FACE с официално становище за престъпленията срещу дивия свят

face дивия свят

На 25 октомври Общото събрание на Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE), която представлява повече от 7 млн. ловци, единодушно прие ново становище за престъпленията срещу дивия свят, надграждайки собствената си позиция за нулева толерантност, която организацията е възприела от години.   

Становището отдава необходимото на борбата с престъпленията срещу дивата природа, осъществявана от Бернската конвенция, Европейската комисия, Конвенцията за мигриращите видове и Конвенцията за международна търговия със застрешни видове от дивата флора и фауна (CITES).

Становището защитава следните принципи:

– Силна подкрепа за „нулевата толерантност“ спрямо престъпленията срещу дивия свят;

– По-добро разбиране на основните причини, които водят до престъпления срещу дивия свят, с цел изготвяне на съответните политики и законодателство;

– Алармиране на политиците да работят заедно с ловната общност, за да се борят с престъпленията срещу дивия свят;

– Оказване на подкрепа при нужда от ефективно и ефикасно прилагане на законодателството, свързано с престъпленията срещу дивия свят.

Официалното становище на FACE също така признава постиженията на европейските ловни асоциации при консултирането и подпомагането на властите при борбата с престъпленията срещу дивия свят.

В редица европейски държави съществува дълготрайно сътрудничество в борбата срещу незаконния отстрел и улов на птици, като в последно време се забелязва отчетлив напредък. За FACE нелегалният отстрел се явява не само проблем за опазването на редица видове, но представлява и удар върху репутацията на устойчивите ловни практики.

Ето и някои примери.

Италианците със собствен план

Италианските ловни асоциации активно участват в програмата за намаляване на незаконното убийство на представители на дивия свят в страната. Италия понастоящем е единствената страна-членка на ЕС с план за действие срещу бракониерството на птици и други представители на дивия свят. Планът беше задействан преди повече от 4 години и всички италиански ловни асоциации са активни в прилагането му. Тези асоциации са представени в управителния съвет към Министерството на екологичния преход. Съществуващият план включва серия от действия срещу бракониерството в страната и по-специално в 7 области, окачествени като „черни точки“.

Гръцките ловци срещу отровните примамки

Употребата на отровни примамки в Гърция се смята за една от основните заплахи за много различни видове (диви и домашни), като голяма част от дивите са категоризирани като защитени (лешояди и орли например).

С оглед на официалната държавна политика Ловната федерация на Крит Университета заедно с Природонаучният музей на Крит решиха да си сътрудничат при създаването на екип от 2 звена с кучета, обучени да откриват отрови.

Въпросният екип доказва своята ефективност като в страната ежедневно извършват полеви проверки. Обществото и най-вече ловците вярват на Федералната охрана и те систематично ги информират за случаи на отравяне и инциденти с употреба на отрова в примамки.

Димитър Константинов

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ