НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЕС блокира промяната на защитения статус на вълка в Бернската конвенция

бернската конвенция вълк

Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) бе участник в 42-ото заседание на Постоянната комисия на Бернската конвенция, което се проведе между 28 ноември и 2 декември. Конвенцията за опазване на европейската дива природа и природни хабитати, известна като Бернската конвенция, е първото международно споразумение, посветено на опазването на природата. То обхваща по-голямата част от Европа и някои африкански държави. Към момента общият брой на страните, приели Бернската конвенция, е 50.

Едно от важните предложения беше направено от Швейцария. То касаеше преместването на вълка от Приложение II (строго защитен) в Приложение III (защитен).

Пред Постоянната комисия секретариарът на Бернската конвенция бе възложил на Инициативата за едрите хищници в Европа (група от специалисти към Международния съюз за защита на природата – IUCN) да изготви оценка за статута на вълка в Европа. Според представения доклад вълкът може да бъде класифициран като незастрашен на европейско равнище, като се подчертава, че голямото разнообразие от системи за управление и мониторинг все още представляват проблем за възприемане на единен подход за опазване на вида.

Възстановяването на вълка до около 21500 индивида в географските граници на Европа (без Беларус и Русия) определено представлява успех за опазването на вида. Предложението на Швейцария е оправдано, отчитайки, че сега видът е по-многочислен и текстът на Бернската конвенция позволява преместване от едно приложение в друго.

FACE се изказа в подкрепа на направеното от Швейцария предложение, защитавайки позицията, че подобна промяна би трябвало да се разглежда като положително развитие, тъй като всички популации са надхвърлили по-рано поставените цели за числеността. FACE посъветва участващите в дискусията да се концентрират върху трансгранично опазване и управление на едрите хищници.

За съжаление, негативният вот на 27-те държави от ЕС, за който бе взето предварително решение от Европейската комисия и Съвета на ЕС, лиши от възможност събирането на нужните две трети за приемането на това предложение.

FACE окачестви тази позиция като политическо решение за отказ от действия и като поредния пример за препятствията, които съществуват за промяна на защитния статут на вида според международното право.

Предложения, свързани с класифицирането на видовете в Бернската конвенция, често са блокирани от позицията на ЕС (включително с гласуване „въздържал се“). Приложение III на Бернската конвенция все още осигурява защита на видовете, но на ниво, което е по-подходящо за видове като вълка.

Увеличаващите се популации от вълци продължават да причиняват конфликти като основният проблем са законовите рамки, отнасящи се до „строгата защита“. Много държави извън ЕС изказват недоволство от доминацията на Брюксел при взимането на решения на международно равнище.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ