НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Нова стратегия срещу инвазивните видове в ЕС

инвазивните видове

Инвазивните чужди видове могат да подкопаят усилията по опазване и въз­становяване на природата в ЕС. Освен да предизвикват големи щети на при­родата и икономиката, много инвазив­ни видове също представляват заплаха за хората и дивия свят. От 1872 вида, които към момента се смятат за за­страшени в Европа, 354 са застрашени от инвазивни видове.

Без ефективни мерки по контрола темпът на инва­зията и рисковете, които те представляват за природата и здравето, ще продължат да растат. Инвазивните видове са проблем за застра­шените местни видове, които използват същата хранител­на база или намаляват пора­ди комбинация от фактори, като промените в климата, загубата на хабитати или бо­лести.

Като част от Стратегията за биоразнообразие на ЕС за 2030 г. Европейската комисия си е поставила за цел да осъ­ществи прилагането на Регу­лация за инвазивните чужди видове в ЕС. Навлизането им в европейските държави трябва да бъде намалено и където е възможно – елими­нирано. За възстановяване на загубите в областта на биоразнообразието управле­нието на вече установили се чужди инвазивни видове също е изключително важно. Целта е да се намалят с 50 % видовете от Червения спи­сък, които те застрашават.

Според член 12 от Директи­вата за птиците (2013 – 2018 г.) инвазивните видове оказват силно негативно вли­яние на общо 116 вида птици, от които 33 са обект на лов. От тези 33 вида 21 имат за­страшен статут от различна степен, като 18 от тях са миг­риращи, а 3 водят уседнал начин на живот.

Европейските ловци имат ключова роля за предотвра­тяването, намаляването и управлението на инвазивни­те чужди видове. Обучени­те ловци са важно звено за ранното откриване, бързото отреагиране и ликвидирането на въпросните видове. Това е от особено значение, когато е застрашено съществуването на представители на застра­шени местни видове.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ