НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Вълците са във фокуса на мащабен европейски проект

вълци проект

Хърватската ловна асоциация и Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) проведоха първа среща за разяснява­не на конкретни параметри относно стартиращия мащабен проект за сивия вълк по програмата LIFE на ЕС. Двете организации са основни партньори, а координатор е Италианският институт по приложна екология. Наименова­нието на проекта е „Утвърждаване на конкретни протоколи за поддържане на дивите вълци в антропогенните райони на Европа“.

Към момента се предвиж­да мащабната инициатива да обхване територията на Хърватия, Германия, Гърция, Италия, Португалия, Чехия, Словения и Швеция, в които живеят 7 от европейските по­пулации на вълка. Проектът ще продължи почти 5 години, като общият му бюджет над­хвърля 7 млн. евро, от които повече от 5 млн. са субсидия, предоставена от ЕС.

Предвижда се сътрудни­чество между 18 партньорски организации от различни об­ласти, в това число 7 универ­ситета и изследователски ин­ститута. Целта на този проект е да се развие солидна техническа основа, чрез разработването на ра­ботещи протоколи, които ще бъдат тествани и оценявани за ефикасност и ефективност. В края на 5-годишния период трябва да е осигурено съдей­ствие на най-високо равнище и възможно най-адекватно управление на критични ситу­ации, в които хищният вид и хората живеят в едни и същи територии в рамките на градо­ве, села и урбанизирани зони.

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ