140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Европейските фермери са притеснени от нападенията на вълци и мечки

ес мечки и вълци

Правителствени представи­тели на няколко европейски държави алармираха, че една част от животновъдите ще прекратят дейността си пора­ди нападения на добитъка им от страна на едри хищници, особено вълци и мечки. Имен­но затова някои държави- членки на ЕС търсят промени в Директивата за местооби­танията, за да се справят по- добре с проблема. В същото време все по-актуален става и въпросът за риска за живо­та и здравето на хората, който хищниците представляват.

В отговор комисарят на ЕС по околната среда Виргиниюс Синкявичюс насърчи дър­жавите-членки да използват цялото налично европейско и национално финансиране, за да подобрят съвместното съществуване на хората и едрите хищници. Той посочи също, че не всички държави- членки са използвали „въз­можностите, предоставени от комисията“, за да подкрепят фермерите в усилията им за предотвратяване на щетите, нанасяни от едри хищници ка вълци и мечки.

Нов председател на интергрупата към ЕП „Биоразнообразие, лов, селски райони“

Виргиниюс Синкявичюс по­ясни, че са възможни деро­гации от Директивата за мес­тообитанията и когато те са оправдани и пропорционални, се позволява отстрел на въл­ци и мечки при определени обстоятелства. Той разкри и ангажимента на европейските институции да извършат ана­лиз на ситуацията с вълците в Европа, разглеждайки всички налични научни и технически данни и друга информация, имаща отношение по темата.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ