НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

След протестите на фермерите – ЕК удължава извънредните мерки за биоразнообразие

протести фермерите

След масови демонстра­ции на фермерите в няколко държави-членки на ЕС, които на 3 февруари достигнаха до Брюксел, Европейската коми­сия (ЕК) реши да предложи удължаване на механизма GAEC 8 и през 2024 г. Той из­исква от фермерите да гаран­тират, че 4% от земята им ще се използва за гарантиране на биоразнообразието в Европа. Пред централата на ЕС спряха 1000 трактора на фермери от Белгия, Германия, Франция, Холандия и други държави- членки на ЕС. Някои от основ­ните оплаквания се отнасят до свръхрегулиране, админи­стративна тежест и нелоялна конкуренция от по-евтин внос.. През лятото на 2022 г. беше приета подобна наредба. То­гава всички представители на държавите-членки гласуваха “за” с изключение на Германия, която се въздържа.

Коментирайки предложение­то на ЕК и произтичащите от това проблеми за биоразно­образието, Торбьорн Ларсон, президент на FACE, заяви следното:

„Фермерите са изправени пред реални предизвикател­ства и трябва да бъдат по-до­бре подкрепени, но премахва­нето на GAEC 8 няма да реши тези проблеми. Нуждаем се от по-устойчива земеделска по­литика, за да подкрепяме по-добре нуждите на фермерите и биоразнообразието“.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ