ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Варна преизбра ръководството

На общото отчетно-избор¬но събрание на ЛРС-Варна, бе направена равносметка на изминалия мандат. Председателят на УС на сдружението Колю Панайотов посочи в доклада си положителните резулта¬ти в организационната и в ловностопанската дейност. Задълбочени бяха обсъждани¬ята по въпроси, свързани със стопанисването и опазване¬то на дивеча, спазването на законността, борбата с бра¬кониерството и проблемите на риболовците. Подчертана бе тревогата около нереше¬ните въпроси, които са едни и същи от години – улавянето на дивеча с капани, сечта по време на ловния сезон, офро¬уд състезания из ловните ра¬йони, изораване на пътища¬та, премахване на синорите и унищожаване на укритията на животните и напоследък засиленото ограждение на територии в ловните райони.
Предстои през настоящата година да бъде отбелязан голям празник – 130 години от създаването на сдруже¬нието, за чийто юбилей под-готовката започва. Ще бъдат събрани материали, които разказват за историята на ловното движение край морето.
За председател на УС на ЛРС-Варна единодушно беше преизбран Колю Пана¬йотов, който ще има трети мандат от пет години да уп¬равлява организацията. За председател на Контролния съвет е преизбран Георги Ге¬оргиев.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество – гр. Варна
Пощ. код: 9000
Телефон: 62-13-37
Мобилен: 0893 600 355

Реклама

ЛОГО - СЛРБ