ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Петрич – Ловната томбола събра гражданството на площада

Ловно-рибарското сдруже­ние в град Петрич проведе традиционната си ново­годишна томбола. На град­ския площад председателят на организацията Петър Руй­ков поздрави участниците в томболата, подчертавайки, че това е едно от поредицата мероприятия, посветени на 105-годишнината от началото на организирано ловно движе­ние в Община Петрич.

Дружеството е създадено през далечната 1914 г. Лов­ните колективи провеждат увеселения от самото начало на своето възникване. Посте­пенно в тези мероприятия се включват членове на семей­ствата, приятели и познати. Така в томболата, провежда­на от ловците и риболовците в Петрич от 1988 г. без пре­късване, участва цялото граж­данство, а мястото е градски­ят площад. Бяха продадени 3000 билета и раздадени 375 печалби, предимно дивеч, риба, съюзните издания на НЛРС-СЛРБ и предметни награди от ловци–бизнесмени, членове на сдружението.

Гичка Чакалова и Вла­дислав Тасев спечелиха по една дива свиня. Най-голя­мата награда, ловна пушка, бе спечелена от Костадинка Георгиева и тъй, като тя не е ловец, получи левовата рав­ностойност на същата.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество – гр. Петрич
Пощ. код: 2850
Телефон: 6 41 02
Мобилен: 0888 987 482

Реклама

ЛОГО - СЛРБ