ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

На Североизток – Нужна е по-голяма прецизност при таксацията

Не е тайна, че през години­те пролетните таксации в част от дружинките в Севе­роизточна България преми­наваха вяло и не ставаше из­вестно реалното състояние на дивеча. Сега обаче се прис­тъпва към преброяването с по-голяма отговорност от страна на ловците, тъй като последният сезон се оказа изключително слаб особено при дивите свине заради АЧС. Предстоящата пролетна та­ксация беше обсъдена с пред­седателите на дружинките на специални срещи в сдруже­нията, на които бяха поста­вени проблемите. Кратките интервюта показват, че отговорността е засилена и този път преброяването на дивите животни ще премине при добра организация и ще се отчете приблизително сегашното състояние на от­делните видове.

Пенчо Пенчев, председа­тел на ЛРС-Разград: „Ми­налата седмица направихме съвещание с председателите на 31 ловни дружинки в нашия район, като сме планирали пролетната таксация да бъде на 21 март. Информирахме присъстващите за задачите и проблемите, които същест­вуват. Стриктно трябва да се извършва преброяването на дивите животни и тяхно­то състояние в Лудогорието. Повече трябва да се набляга на хранителната база и усло­вията на местообитанията на дивите зайци, сърните и фаза­ните, както и да се изграждат нови хранилки за тези видове дивеч. Да има по-добри усло­вия за тяхното развитие. По време на пролетната таксация ще присъстват и представите­ли на ДГС и ДЛС от района и целта е максимално прецизно да се уточнява броят на живот­ните в ловните райони. Убеде­ни са нашите председатели и ръководители на лова, че ако няма добра организация на дейността, не може да се по­стигне и ефектът. След като дивите свине изчезнаха от ра­йоните ни, а това го показват резултатите от слабия отстрел през последния сезон, нужно е да се обръща по-голямо вни­мание на другия вид дивеч.”

Веселин Влаев, предсе­дател на ЛРС-Тервел: „В на­шите десет ловни дружинки пролетната таксация ще бъде на 14 март, на проведеното преди това общо събрание на сдружението бяха обсъ­дени проблемите на дивеча и какво трябва да се направи от ловците. Посочихме, че по-отговорно трябва да премине кампанията, като повече ло­вци да участват в нея. Основ­ният лов при нас досега беше дивата свиня, като отстрелва­хме по около 60-ина бройки, а в последния сезон слуката бе едва девет. Това говори за липсата на диви свине в добруджанските гори, една от дружинките при фазански лов срещнала свиня майка с малки прасенца, което ни за­радва, че може да има надеж­да. Наблягаме на птичия лов, затова увеличаваме грижите за този вид дивеч, като тази година ще разселим 500 фа­зана и 200 яребици. Таксация­та трябва да покаже реалното състояние на дивите животни, затова и отговорно трябва да се пристъпи към нея, набле­гнахме на този проблем по време на общото събрание на сдружението.”

Орлин Николов, председа­тел на ЛРС-Силистра: „След като дойдоха проблемите при свинете с наличието на аф­риканската чума и ловците не могат да разчитат на този атрактивен лов в следващите години, ние се насочваме към птиците. За тази година сме планували да пуснем в приро­дата над 3 хиляди фазана, с което се нареждаме на второ място в страната по този вид разселване. Ловците разчитат много и на дивия вид, който им носи хубави изживявания, а наскоро пуснахме в ловищата и 300 яребици, което не се е случвало от години. Всъщност пролетната таксация ще по­каже състоянието на ловното стопанство и на какво ще раз­читат ловците през следващия сезон.“

Тошко Тодоров, председа­тел на ЛРД-Войново, чиито ловища са край българо-ру­мънската граница, допъл­ва: „Не съм обнадежден, че в скоро време ще се завърнат дивите свине, което много ни тревожи. Докато през годините отстрелвахме по 25-30 живот­ни, миналият сезон завърши­хме на нула. Затова по-големи грижи полагаме за фазаните, чиято популация е много до­бра в района ни, а обмисляме и въпроса да си изградим во­лиер в гората, където годишно да доотглеждаме по няколко партиди птици и с тях да по­стигаме насищане на лови­щата си. А що се отнася до пролетната таксация мисля, че кампанията ще мине на ниво, защото нашите ловци са много отговорни.

Стоян Иванов, ловен спе­циалист на ЛРС-Шумен: „Ловните дружинки от ЛРС-Шу­мен ще извършат пролетната си таксация на 14 и 15 март. На среща в сдружението обсъ­дихме въпросите и настояваме за максимално повече ловци да участват в мероприятието. Целта е да се види състояние­то на дивите животни. Още в началото на АЧС шуменското сдружение обърна по-голямо внимание на останалия вид дивеч – миналата година бяха пуснати в природата 220 диви заека, като на таксацията ще се види какво е тяхното със­тояние, а за тази година се предвижда да се разселят още 300 дългоухи. На общото си събрание сдружението гласу­ва специален фонд „Задиве­чаване”, в който всеки ловец при презаверката на билета си дава допълнително по 4 лева. Събраните средства ще бъдат за закупуване не само на зай­ци, но и на птици и друг вид ди­веч. За тази година се планира да бъдат разселени по 800 фа­зана и толкова яребици, както и 200 полудиви патици.“

Георги НИКОВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ