ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Събрание в ЛРД-Сарая – Има ли резултати, изборът е предначертан

Започнаха отчетно-избор­ните събрания на дружините в ЛРС „Сокол 1893“ – Пазар­джик. Първа тази година про­веде своя форум ЛРД-Сарая, която има 105 членове, при­тежава 4500 ха ловна площ, а от тях 1000 ха са горски фонд, като се включват землищата на 4 села – Сарая, Гелемено­во, Ивайло и Драгор.

В отчет­ния си доклад председателят на организацията Николай Минчев, който е и кмет на с. Сарая, направи изчерпателен анализ на ловностопанската и организационната дейност на дружината, като с особе­на гордост подчерта, че през този ловен сезон наред с тра­диционния пернат дивеч са отстреляли и 5 диви свине. При представянето на докла­да на КС стана ясно, че към 31 декември м.г. в партидата на ЛРД има 7948 лв., пред­назначени за ловностопански мероприятия. В изказванията след двата отчетни докумен­та се разбра, че дружината има отлични резултати във всяко отношение и съвсем естествено изборът за пред­седател бе предначертан. Ни­колай Минчев/Каю/ спечели с пълно единодушие или както се шегуваха колегите му: „Из­бора за кмет той го спечели с 87%, но при този удари 100- те!“ За секретар бе избран Иван Тачев, а за представи­тели в ОС на сдружението: Йордан Цоков, Олег Николов, Георги Йотов и Огнян Златев, а за резерви – Васил Цоков и Атанас Здравков.

Особено интересни и пол­зотворни бяха предложе­нията в т. Разни, където се прие да се поставят соларни панели на ловната хижа „100 патрона“, която е собственост на дружината. Положително бе посрещнато и предложе­нието на ловеца Румен Дол­жев за увеличаване броя на закупените патици, разсел­вани във водоемите край с. Гелеменово. Бе прието и ре­шение за закупуването на ра­диостанции, предназначени за гоначите и ръководителя на лова.

Накрая Минчев изказа специална благодарност на председателя на съседната ЛРД-Априлци Петьо Койчев за великолепната съвместна дейност между двете органи­зации.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Сдружение ловно-рибарско дружество “Сокол-1893” – гр. Пазарджик
Пощ. код: 4400
Телефон: 44-53-49
Мобилен: 0892 209 141

Реклама

ЛОГО - СЛРБ