ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

„Ловците в действие“ – ЛРС-Благоевград дари 7000 лв. на Центъра за спеш­на помощ в града

Председателят на ловно сдружение „Сокол 1911“ в Благоевград Иван Василев се допита до председатели­те на всички седемнадесет ловни дружинки консоли­дирано да вземат решение да направят дарение в тези критични дни от разпростра­нението на COVID-19. Така се стигна до решението на Управителния съвет всеки ловец да дари по пет лева и общата събрана сума от 7000 лева да бъде предос­тавена на Центъра за спеш­на помощ в Благоевград.

Ето какво сподели пред­седателя на сдружението Иван Василев: „Ловците и този път, макар и с тази скромна сума, отново дока­заха, че са отговорни и ви­сокоморални хора, които в извънредни обстоятелства показват съпричастност към националното и световно бедствие. В такива кризисни моменти е нужно да пока­жем, че освен спортсмени ловците са хора с висок личен морал и обществени добродетели.”

По преценка на ръко­водството на Центъра за спешна помощ в Благоев­град с половината от да­рените пари са поръчани 30 многофункционални га­щеризона за многократна употреба с висока степен на защитеност на медицин­ския персонал, 1000 маски за индивидуална защита с много добро качество и дезинфектанти за обработ­ка на линейки и приемни помещения. Останалата сума от дарението ще бъде оползотворена по предназ­начение и според нуждите на медицинското подраз­деление.

Показателни са и думите на благодарност на директора на Центъра за спешна помощ в Благо­евград д-р Красимир Ми­хайлов: „Предоставеното дарение от ловците на бла­гоевградското сдружение беше много приятна изнена­да в момент, когато заради епандемията нашите екипи имат остра нужда от всяка­къв вид защитни материали. В десетте филиала за спеш­на помощ в Благоевградска област работят 17 екипа на денонощен график. Бук­вално на предния фронт в екстремни условия са 325 медицински и помощни лица. Всяка проява на съ­причастност и помощ от вся­какъв характер дава кураж и увереност в нашите битки в тази невидима война. Още веднъж искрена благодар­ност за този специален жест на благоевградските ловци.”

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Сокол 1911” – гр. Благоевград
Пощ. код: 2700
Телефон: 88-46-79
Мобилен: 0889 431 432

Реклама

ЛОГО - СЛРБ