ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРД-Здравец-Подгорица-Ралица – Първенци в едрия лов на ЛРС-Търговище

Ловната дружинка Здравец-Подгорица-Ралица към ЛРС-Търговище от няколко години традицион­но заема първо място в сдружението по най-много отстреляни диви свине. Така беше и в последния ловен сезон, когато ловците отчетоха 28 слуки. В много от излетите паднаха стойностни екземпля­ри.

„Предния сезон имахме 17 отстреляни диви свине, а през 2017 г. бяха по-мал­ко – само 9 екземпляра, но и с тях пак оглавихме кла­сирането на сдружението. Последния сезон успехът ни бе още по-голям, когато отстреляхме 28, което мно­го ни радва. Добре изпъл­нихме задълженията си да намаляваме популацията на този вид дивеч заради африканската чума по сви­нете. Една част от слуката бяха много добри и охране­ни глигани”, разказа пред­седателят на дружинката Венцислав Вълчев. Той сподели също, че е отстре­лял само едно животно – около 130 кг, защото се грижи за доброто органи­зиране на ловните излети. Що се отнася до въпроса на какво се дължи постоян­ният успех на дружинката, той изтъква големите гри­жи, които полагат ловците от трите села за дивите жи­вотни. Над два и половина тона царевично зърно и пшеница се използват през есенно-зимния период за подхранването на дивеча и голяма част от ловците чувстват силната отговор­ност за ловното си хоби.

Дружинката се състои от 36 ловци, които освен, че са грижовни към дивеча са и добри стрелци. Лове­цът Павел Кателиев има 4 отстреляни диви свине, а Христо Атанасов – 3. Най- големите глигани паднаха от куршумите на ловеца Георги Асенов. Те тежаха над 200 кг. На един от тях глигите бяха дълги 21,5 см. Друг стойностен глиган с хубав трофей отстреля Живко Георгиев.

Безспорен е фактът, че където има дивеч, там се срещат и повече хищници. Така е в ловищата на дру­жинката Здравец – Под­горица – Ралица, където популацията им е изключи­телно голяма. През изми­налия сезон бяха отстре­ляни 17 чакала и 30-ина лисици.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Сдружение “Ловно-рибарско дружество – Търговище” – гр. Търговище
Пощ. код: 7700
Телефон: 6-23-35
Мобилен: 0897 887 669

Реклама

ЛОГО - СЛРБ