ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Костенец – Ловците отчетоха резултатни излети

На територията на сдру­жението не е регистриран случай на АЧС и може да се каже, че ловният сезон е преминал спокойно, с изцяло положителни ре­зултати. А изследвания са правени. Доставени са им 150 комплекта проби в хода на сезона, като всичките са оползотворени, без да има положителен резултат от тях.

Отстреляни са общо 170 диви свине, които се разпределят на четирите дружини така: Шампионите от ЛРД-Василица имат 70 диви свине, но уточняваме, че в състава на най-голяма­та дружина са обособени 4 групи, които ловуват отдел­но. В с. Голеш са с 60 диви свине (там ловуват на две групи), а в селата Костенец и Пчелин имат по около 20 точни попадения. Е, в годи­ните назад са отчитали и по-силни резултати, но като цяло ловците са доволни от слуката. Все пак планът за сезона е изпълнен.

Радващо е присъствието на сърни, даже се наблю­дава стабилизиране на по­пулацията им. И за тях се грижат с подхранване с фу­ражи и листна маса. Всич­ките дружини имат разрабо­тени дивечови ниви, които своевременно са засети.

„Заради извънредното положение, в което сме принудени да живеем, про­ведохме по-различна такса­ция тази пролет –  сподели ръководи­телят на ЛРС-Костенец Ра­дослав Дринков. – Събрахме информацията онлайн по наблюдения на най-актив­ните ловци през сезона. Имаме 720 човека членски състав, но активно ловува­щите са по-малко. Смея да твърдя, че при нас дивеч има, личи си по движение­то около видеокамерите. Денонощно наблюдение ни помага да преценим какво е положението. Чувам, че ко­леги от страната се оплак­ват от липса на дивеч, при нас не е така.“

С хищниците си имат про­блеми – лисици и чакали има повсеместно в полски­те райони. Поизтребили са доста през зимата. Ловуват на тях основно покрай гру­повия лов на диви свине.

Сега ловците са затруд­нени с извършване на ловно-стопанска дейност заради предприетите пов­семестни мерки по изола­ция заради пандемията от коронавирус. Но те си знаят ангажиментите и при първа възможност ще са в гората. Там поддържат хранилки, заслони, ловни хижи, а ця­лата тази база се нуждае от грижи. Но всичко с времето си…

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество „Сокол” – гр. Костенец
Пощ. код: 2030
Мобилен: 0878 360 510
Факс: 22-58

Реклама

ЛОГО - СЛРБ