ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Годеч – Сезон под знака на дивата свиня

лрс-годеч

През последния ловен се­зон общият брой на отстре­ляните диви свине от шестте дружинки в състава на ЛРС- Годеч бе 105 броя, при план за ползване 212. Ако напра­вим сравнение с отстрела от предходния сезон, ще забе­лежим увеличение при остре­ла с 16 екземпляра.

При останалите видове ре­зултатите за миналия сезон са следните: сърна – 18 бр., пъдпъдък – 543 бр., гургулица – 17 бр., гривяк – 203 бр.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ