ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-София-юг – Сериозна класа в едрия лов показаха майсторите

лрс-софия-юг

„През отминалия сезон са реализирани около 300 диви свине, с което планът е почти изпълнен. Няма от какво да сме недовол­ни.“ – сподели ръководителят на ЛРС-София-юг Иван Маринов по отношение ста­тистическите показатели и изтъкна още някои интересни факти.

Безспорни първенци са ловците от с. Долни Па­сарел с около 80 точни попадения, следвани от дружината в с. Лозен – 65 диви свине, и с. Белчин – 30 бройки. Отстрелът е доста поляризиран и това е нор­мално, все пак някои имат по-подходящи ловни поле­та, при други горите не са в изобилие и там са доволни и на по-скромна слука. Като че ли най-много диви свине има в Лозенската планина, поне фактите по отношение на отстрела говорят това.

лрс-софия-юг

В отчетите е записан отстрел 200 лисици и 100 чакала на сметката на май­сторите хищничари. Като „украшение“ на този списък, ако може да се каже така по отношение на хищниците, са 6-те вълка, отстреляни в различни региони на те­риторията на сдружение­то. Все пак вълците не са най-голямата напаст. Те са мобилни и не се задържат задълго в един и същи ра­йон. По-притеснителни са чакалите, които постоянно разширяват ареала си на обитание и на практика из­местват лисиците.

лрс-софия-юг

Заради въведеното из­вънредно положение през март и невъзможността да се излезе в гората, та­ксацията в ЛРС-София-юг е направена на базата основно на виде­онаблюдения и според г-н Маринов, е много досто­верна. Повечето дружини разполагат с видеокамери и чрез тях виждат какво е състоянието на дивеча. В таксационните листове са записани 600 сърни, 450 диви свине, 30 благородни елена. Даже имат и 5 мечки, които показват постоянно присъствие и са виждани от ловци.

ЛРС-Видин – Отстреляни са 270 диви свине при план от 390

Запасите на дребния дивеч са занижени и това предвид преобладаващите полупланински и планински терени е нормално. Все пак чрез системно разселване се опитват да поддържат стабилна популация от фа­зани и яребици. И от двата вида годишно пускат по 500-600 бройки, като ги раз­пределят по дружини и им избират най-подходящите местообитания.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ