ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРД-Горичево е със слука на диви свине, фазани и диви зайци

лов горичево

Дружинката в село Гори­чево, която е член нал ЛРС-Кубрат, наброява 35 ловци, като болшинството от тях са млади хора, най-възраст­ният е някъде около 50-те години. Полаганите грижи се от­разяват върху дивечовата популация, която е добра в двете ловища на дружинка­та. Общата им площ е 3140 хка, като горските участъци са 824 хка. За миналия се­зон в лова на дива свиня отстрелът беше 8 броя, а в предходния – 11, но е има­ло и още повече успехи. Най-големият екземпляр беше глиганът, отстрелян от ловеца Шами Махмуд – 250 кг, а глигите му бяха 21 сантиметра. Такова едро животно досега не бе пова­ляно в дружинката, а то бе и първата слука на ловеца, който е с 13-годишен стаж. Председателят Кенан Кямилов има 3 от­стреляни диви свине, а Бю­лент Кясиф е повалил 150 кг глиган.

лов горичево

ЛРД-Горичево се слави и с много добра попула­ция на фазани, като всяка година се разселват мно­го птици и така ловищата гъмжат от любимия пернат дивеч. Дивият фазан също има висока численост, той се размножава много ак­тивно. Проведените излети през есента донесоха дос­та слука на ловците, които отговорно се целеха само в мъжките екземпляри, за да се опазват женските с цел увеличаване на популация­та.

лов горичево

Успешно премина и из­летът за диви зайци, който се проведе през миналата есен в ловищата на дру­жинката, като всеки участ­ник си отнесе в раницата по един дългоух. „Имаме подходящи местообитания за дивия заек, като се на­дяваме той да е все повече, а това изключително много зависи и от добрата охрана на самите ловци, за да не се допускат бракониерски прояви. Активността на на­шите членове е от значение за опазването на дивеча и дивата природа“, допълва Кенан Кямилов.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество „Сокол” – гр. Кубрат
Пощ. код: 7300
Телефон: 7-23-37
Мобилен: 0893 366 803

Реклама

ЛОГО - СЛРБ