ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРД-Шишковци – Нов председател пое ръководството на дружината

събрание шишковци

На 13 юни в читалище­то в присъствието на 28 членове и ръководителят на сдружението Венко Ка­линчев се проведе отчет­но-изборното събрание на ЛРД-Шишковци. Форумът започна с едноминутно мълчание в памет на по­чиналите двама ловци, единият от тях е Пламен Давидков, досегашният председател.

Доклад за извършеното през изминалата година от ловците изнесе Любомир Пенчев, кандидат за пред­седател на дружината. От­четено беше, че за отмина­лия сезон са отстрелани 24 диви свине. Подчерта се, че таксацията дава добра представа за състояние­то на дивеча в ловищата, които са в полски райони: яребицата и дивата свиня са на ниво, заекът се въз­становява, за сърната ще се отпуснат няколко бройки за подборен отстрел. Раз­селени са 60 кеклика, но популацията на този вид не е задоволителна.

Венко Калинчев поздра­ви присъстващите и взе от­ношение относно нанесени щети от дивите свине и призова за специални мер­ки. Да се създадат групи, които да обходят райони­те на дружинката и да от­бележат нанесени щети в картофени ниви и градини с череши, за да се извадят разрешителни за подборно ловуване на дива свиня.

След приемането на до­клада и предстоящите за­дачи се проведе изборът за ръководни органи. Еди­нодушно за председател бе избран Любомир Пен­чев, направен бе и избор на ръководители на лова.

Изказванията на ловците бяха за подобряване дей­ността на дружината и за покрепа на новия предсе­дател.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ