ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРД-Стеврек – Ловците строят беседки

ставрек

На чудесна придобивка се радват ловците от антонов­ското село Стеврек. Бесед­ка, построена по инициатива на председателя на ловната дружина Исмаил Акифов и с неговото най-активно учас­тие. В изливането на осно­вата са помогнали и други ловци, а майсторлъкът по оформяне на дървената част и цялостната фасада е дело на председателя. Беседката е в ловище „Слънчевец“, на върха на обособен връх в м. „Пчеларци“. От там се от­крива невероятна гледка към северните старопланински хълмове. Строежът е започ­нал през миналата година, но окончателно е завършен пре­ди около месец.

Дружината от с. Стеврек е голяма и е сред първенците в антоновското сдружение. Ло­вуват на две обособени групи. Ловците и от втората група са решили да обновят базата си и изградили още една бесед­ка – в м. „Шуманските“. Ще се ползва и от тях, и от туристи.

Същевременно председа­телят Акифов е спонсорирал доизграждането на навес край селото, който е дело на ентусиазирани младежи. По­могнал е и с някои указания по отношение самото строи­телство. С това си запълват времето извън активния ло­вен сезон ловците в Стеврек. А по отношение на случилото се през зимата г-н Акифов сподели:

„При нас отмина поредният успешен сезон с отстреляни към 160 диви свине от двете ни групи. При това ни връх­летя африканската чума през зимните месеци и претър­пяхме сериозни поражения. Имаше много засегнати жи­вотни, за дълго време гората опустя. При така създалата се ситуация с пандемията от коронавирус не можахме и таксацията да проведем, та подадохме данни на базата на преките ни наблюдения. Но напоследък има лъч опти­мизъм – забелязваме тук-там следи от диви свине. Завръ­щат се! Сърни и елени също си имаме и популацията им расте.

Свършихме и друга полезна работа, докато бяхме в извън­редно положение. Засяхме с овес 40 дка дивечови ниви, които си поддържаме от годи­ни. Сдобихме се и с булдозер, така че предстои да почистим някои горски пътища, за да си улесним придвижването при ловните излети и ловносто­пански мероприятия в гората.“

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Сокол – 2001” – гр. Антоново
Пощ. код: 7970
Телефон: 22-54
Мобилен: 0887 401 332

Реклама

ЛОГО - СЛРБ