ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Рационалното използване на ловните хижи е удобство за всички

ловни хижи

Добре уредени и об­заведени, ловните хижи са истинско богатство за вся­ка дружинка. Такива има немалко в страната и те са резултат на труда, усилия­та, етусиазма и участието на всички нейни членове. Идеята за изграждането на такива постройки в рамките на ловните полета е белег за ловна култура и находчи­вост с последващи ползи от тяхното изграждане. А това никак не е лесно начинание, защото е свързано пропор­ционално с възможностите, ангажиментите и свободно­то време на ловците. Някои участват повече с труда си, други – с парите, трети – с връзки и познанства, чет­върти – с каквото могат да помогнат за тази кауза. Когато крайният резултат е налице – малка, спретната, архитектурно-оригинална и функционално обособена – ловната хижа може да бъде повод за гордост и само­чувствие на всяка дружин­ка. Освен чисто практиче­ските ползи през активния ловен сезон, тя е и база, която може да бъде използ­вана през пролетно-летния сезон за пълноценна фа­милна почивка при устано­вени правила и задължения по нейната поддръжка и опазване. Достъпът до нея, макар и по черни планински пътища, трябва да бъде га­рантиран и съответно под­държан.

ЛРД-Дюлево – Заслоните са нужни за почивка и разбори след лова

Те могат да бъдат използ­вани по лични, фамилни и общи празнични пово­ди. Един уикенд, прекаран сред природата, може да бъде чудесна душевна ре­лаксация от прекомерната динамика на ежедневието.

Ако в ловните хижи има обо­собени кътове за ловни трофеи, фотоалбуми и таб­ла от снимкови спомени, те на практика ще бъдат ценен архив за идните ловни поко­ления. Приспособяването на малки спортни съоръ­жения ще могат да разно­образят престоя, особено ако семействата са с деца, за които игрите сред при­родата ще са пълноценни и полезни.

ЛРД-Стеврек – Ловците строят беседки

В днешните епидемични условия ловните хижи са красиво кътче, където пред­пазните мерки срещу коро­навируса ще бъдат далеч и ненужни.

В този дух небрежно под­хвърлям идеята да се ор­ганизира национален кон­курс на базата на снимки и видеа за най-красива и до­бре обзаведена ловна хижа в България и най-добрите да бъдат представяни в ловните издания.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ