ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Североизтокът се обогатява с пернат дивеч

дивеч

Началото на септември е белязано от активна дей­ност по закупуване на диве­чови птици в Североизточна България. На 1 септември ЛРС „Морски орел” – гр. Бал­чик проведе акция по закупу­ване на 300 броя 90-дневни фазани от стопанството на фирма „Сокол – БЛРС” край Русе. 200 броя са закупени от тамошните ловци, а 100 броя са дадени по Нацио­налната програма за раз­селване на дивеч на НЛРС- СЛРБ. На 2 септември ЛРС „Калиакра” – гр. Каварна закупи от фазановото сто­панство край Русе 450 фа­зана на 90-дневна възраст, 300 от които платени с пари на местните ловци, а оста­налите 150 от пернатия дивеч – предоставени по Националната програма. Два дни по-късно, 4 септем­ври, ЛРС „Шабла” – гр. Ша­бла осигури за своите ловци 525 фазана на 90-дневна възраст. 350 от птиците са закупени, а 175 са дадени по Националната програма.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ