ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловци от цяла България участваха в среднозимното преброяване

преброяване водоплаващите

Участието на ЛРС-Бургас

МАЛКО БЕЛОЧЕЛИ ГЪСКИ, МНОГО ЗЕЛЕНОГЛАВКИ И РОЗОВИ ФЛАМИНГА

Среднозимното преброяване на водоплаващите птици, зимува­щи из родните ни водоеми, показа любопитни резултати в нача­лото на 2021 г. Служители от ЛРС-Бургас посетиха резерват „Атанасовско езеро“, язовир „Мандра“, езеро „Вая“, язо­вир „Трояново“, защитената местност „Пода“, езеро „Узунгерен“ и др.

На 15 януари във водите на язовир „Трояново“, а на 16 яну­ари – в „Мандра“ ясното слънчево време без мъгли, дъждове или твърде ниски температури позволи да бъдат наблюдавани огромни ята зеленоглава патица. С всяка изминала година „Узун­герен“ и „Атанасовско езеро“ регистрират увеличение на ятата от розово фламинго; там нарастват и ятата от гривяци, много висок е и броят на кормораните – основно голям корморан, но малкият корморан също е в голямо количество. Между 1500-1800 гларуса са преброили от сдружението в Бургас. Забелязани са немалко лебеди, също и къдроглави пеликани. С всяка следва­ща година обаче нараства тенденцията за спад в числеността на голямата белочела гъска – този януари са преброени едва 120 индивида, забелязани единствено в северната част на комплекса „Атанасовско езеро“. Веднага след приключване на среднозим­ното преброяване на водоплаващите от север е навлязло малко количество гъски, което по думите на Невен Каравасилев, специалист по лова към ЛРС-Бургас, е крайно недостатъчно – около 400-500 гъски – и не е това, което в предишни години е било наблюдавано по конкрет­ните водоеми.

За последните 6-7 години числеността на розовото фламинго, дошло да зимува, търпи драстично увеличение. Силно завише­ният брой на зеленоглавата патица се дължи на интензивната практика на разселване – ежегодно бургаското сдружение раз­селва между 800-1200 патици. За изминалата 2020 г. само на те­риторията на „Атанасовско езеро“ са разселени 200 зеленоглави патици.

Според среднозимното преброяване – По малко водоплаващи птици у нас

По Струма и Места

МИНИМУМ ЕКИПИ ЗАРАДИ ПАНДЕМИЯТА

Сезонната зимна миграция на водоплаващите птиците представлява науч­нообоснован интерес и за НЛРС-СЛРБ. Ловът на някои от раз­решените за отстрел пернати представители е част от ловната традиция и култура у нас. В този контекст е обяснимо, че ос­вен представители на различни орнитологични организации и клубове в наблюдението активно участват и представители на ловни сдружения.

Димитър Попов /БДЗП/: „От 20 години извършваме на­блюдения за миграцията на птиците в района р. Места и яз. „Доспат“. Тази година заради пандемията от Covid-19 еки­пите, извършващи наблюдения, бяха сведени до минимум. С актуална информация ни помагаха ловци от ЛРС-Гоце Делчев. Наводненията от преди десетина дни и скъсаните диги рязко промениха ландшафта на речното корито и обичайните места за зимуване на водоплаващи птици бяха заличени. Този факт, а и топлата зима са причина за техния минимален брой на този етап. За разлика от р. Места в яз. „Доспат“ отчетохме много­бройни ята от зеленоглава патица, белочела водна кокошка и кафявоглави потапници.“

Реална помощ на националната инициатива за среднозим­ното преброяване на водолюбивите птици оказаха и ловци от ЛРС-Петрич, които отлично познават местообитанията по тече­нието на Струма в района на Рупите, и ловци от ЛРС-Благоев­град с актуална информация за водолюбиви птици в района на „Бистраците“ и яз. „Логодаш“.

преброяване водоплаващите

ЛРС-Русе в акция

ГОЛЕМИ ЯТА ОТ КАФЯВОГЛА­ВИ ПОТАПНИЦИ В ПР „СРЕБЪРНА“

Заедно с представители на БДЗП и от РИОСВ  в среднозимно преброяване на водолю­бивите птици в участъка по р. Дунав край Русе и на територия­та на ПР „Сребърна“ край Силистра се включиха и членове на ЛРС-Русе. По течението на реката от опашката на остров „Батин“ до района на бившето предприятие „Хлебна мая“ са наблюдавани зеленоглави патици, голям корморан, малък гмурец, речни чайки, гларуси и морски орел, а на територията на резервата „Сребърна“ – големи ята кафявогла­ви потапници, голям корморан, неми лебеди, единични екземпля­ри от вида голяма бяла чапла и други птици.

преброяване водоплаващи

Край Свищов

10 НА СТО ПО-МАЛКО ПТИЦИ ПО ПОРЕЧИЕТО НА ДУНАВ

С 10 на сто са по-малко наблюдаваните птици при по-високи води на река Дунав. Това сочат данните от последното средно­зимно преброяване на водоплаващите птици, в което участваха ловци от ЛРС „Сокол” в Свищов. Те са обследвали района от Бе­лене до остров Батин.

„Наблюдавахме около 8000 индивида. Най-многочислена сред наблюдаваните водоплаващи е зе­леноглавата патица. Следват лиската и – както е по-популярна белочелата-водна кокошка и големият корморан. Сред по-рядко срещаните са морските орли, които гледахме по островите на река Дунав“ – обобщава данните за района Ми­лен Манолов, специалист по лова на свищовското сдружение. Той обяснява, че при по-високо ниво на Дунав липсват пясъчните коси, на които обикновено има голямо струпване на птици.

По поречието на Янтра са засечени червеноклюни потапници, а по микроязовирите в района – големи сиви чапли. Там приклю­чилото преди дни преброяване отчита сходни данни в сравнение с предишни години.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ