НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Първомай – Таксацията регистрира повече сърни, фазани и яребици

първомай таксацията

Таксацията е определяне на действителния запас на дивеч в даден ловен район. След извършването на та­ксация (преброяване) на дивеча се определя и каква част от него може да бъде отстреляна от ловците, без да се влоши качеството на популацията.

През последните ловни излети ловците са попълни­ли формуляри, които показ­ват, че за една година няма съществено изменение на разнообразието при едрия и дребния дивеч в райо­на. Запасите се запазват с малки изключения. Според обобщените данни видо­вете, които бележат нара­стване, са сърна, фазан и яребица.

Мерки срещу АЧС и Covid-19 при провеждането на таксацията в ЛРС-Пазарджик

Над допустимия запас е дивата свиня – преброени са 98, при допустим запас 49. Фазаните са 2428, при допустими 1252. Надхвър­лянето на допустимите стойности е неблагоприят­но за екосистемата, нару­шава равновесието, а поня­кога създава и проблеми на селското стопанство.

Установено е, че през по­следната година е нарасна­ла числеността на сърните и те в момента са 511, но при допустимост 581. Това дава възможност в плана за ползване да бъдат впи­сани 109 сърни.

Яребиците са 7690. Има и 6 благородни елена, при допустимост от 4.

Ловците от сдружението са притеснени от застоя в запасите на дивите зайци, въпреки положените уси­лия да им бъдат създадени условия за размножаване. Преброени са 4447 зайци.

Според таксацията от хищниците най-голяма е числеността на свраките – 465, следвана от посев­ната врана – 281, и сивата врана – 258. Преброени са 122 чакала, 155 лисици, 29 бялки, 24 язовци и 50 чавки. Скитащите кучата и котки са съответно 40 и 22.

Теодора КИРЯКОВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ