140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Велики Преслав – Разселват фазани, яребици и полудиви патици

велики преслав разселване

От години ловните дру­жинки от общините Велики Преслав, Смядово и Върбица проявяват своя стремеж към обогатяване на дивата при­рода в Камчийската долина и Герловото, както и подстъ­пите към Върбишкия балкан, Преславската и Смядовската планини, като разселват пре­димно птици. Заедно с пуска­нето на фермено отгледаните фазани, яребици и полудиви патици се забелязва в по­следно време да се увелича­ва и числеността на дивите популации от тези видове, които успешно гнездят по храсталаците на подходящи­те за тях местообитания там. Дружинките имат възможност да закупуват повече фермен дивеч, тъй като разполагат с финансови средства, но се чува от председатели, че не могат да го направят, тъй като е стеснен пазарът.

Хасковските ловци разселват още 250 пернати в ди­вечовите полета

Само преди няколко дни във всичките дружинки на ЛРС-Велики Преслав бяха разселени 280 фазана на 270-дневна възраст, от тях 80 са предоставени по Нацио­налната програма за разсел­ване на диеч на НЛРС-СЛРБ. „Птиците бяха много добри, те са в яйценосна възраст. Доставихме ги от стопанство­то „Дунав“ на фирма „Сокол- БЛРС“ в Русе. Предвиждаме през лятото да имаме второ разселване на 600 фазана и 450 яребици, за които сме дали заявка“, казва ловният специалист на сдружението Николай Христов. Най-много фазани след доотглеждането им във волиер ще бъдат пус­нати в ловищата на дружин­ките в Бяла река, Смядово, Върбица и с. Хан Крум, по над 25 индивида.

„В нашата дружинка полу­чихме 17 фазана, които ще бъдат пуснати на две места с добри условия, като пред­варително ловувахме на хищници, за да им дадем по- голяма възможност да оце­леят. Имаме заявка за още 60 птици, които да разселим през лятото“, сподели пред­седателят на дружинката в село Имренчево Юрий Лоза­нов, който е и председател на ЛРС-Велики Преслав. „От години все повече птици се разселват в ловищата край реките Врана и Камчия, къде­то местообитанията за тях са най-добри. Сега разселихме 30-ина фазана на 270-днев­на възраст и с тях, както и с дивите фазани, количеството на тези красиви птици все повече се увеличава. Дори не провеждаме излети за фазани с цел да се увеличи присъствието им. Проблемът е обаче, че част от разселе­ните птици стават жертва на чакалите и лисиците, въпреки че непрекъснато редуцираме броя им.“, тревожи се Геор­ги Демиров, председател на ловната дружинка в с. Хан Крум. А Севдалин Краев, председател на ловната дру­жинка в с. Янково, допълва: „Разселихме този път 15-ина бройки, което е много малко, но толкова ни осигуряват от сдружението. Ние сме най- богатата дружинка и разпола­гаме с финансови средства за закупуване на повече птици, но какво да се прави, такова е положението. За разселе­ните фазани имаме изграде­ни специални хранилки, които постоянно поддържаме със зареждането им с царевично зърно и с пшеница“.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ