140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Велико Търново – Ловците зареждат само повдигнати хранилки

велико търново хранилки

След като предварително се бяха снабдили за своите хранилки с необхо­димите фуражи – концен­триран, сено, листник, сега дружините полагат усилия те да стигнат до дивеча – благородни елени, сърни, зайци, птици. Ловците не забравят да зареждат и со­лищата, да прегледат дали снегът и ветровете не са повредили някоя хранилка, за да я поправят, да осво­бодят пътеките и просеки­те от счупени от ветровете дървета и клони. Работата по подхранването тази зима е улеснена доста, защото падналият сняг не е чак тол­кова дълбок, както се е случ­вало други години.

ЛРС-Самоков – Обогатяват с 300 яребици ловните райони

Миналата година по нас­тояване на ловните дру­жини сдружението купи 4 нови автоматични хранилки, защото е доказано, че те са много по-ефективни при осигуряването на храна за дивеча. Те обаче ще ос­танат за по-нататък и сега не се използват, заради забраната дивите свине да се подхранват след появата на АЧС. Затова дружините разчитат на повдигнатите хранилки, които се зареждат с царевично зърно за благо­родните елени и сърните, за местните птици.

По време на подхранва­нето, на ловните излети за хищници и за пернат дивеч ловците не пропускат да наблюдават присъствието и движението на различните видове дивеч. Така беше ус­тановено, че през февруари в наетия за стопанисване от ЛРС-Велико Търново дър­жавен дивечовъден участък „Бутора” в Балкана сърните не са никак малко. Диви сви­не в ловните полета на дру­жините обаче много рядко се забелязват, ала ловците се надяват по-нататък попу­лацията им да се увеличи.

Милка ДЕНЕВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ