НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Таксация 2021 – На Североизток броят дивеча в условията на пандемия

Заек

Спазвайки епидемиоло­гичните изисквания заради COVID-19, на 13 март се прове­доха таксациите в една част от сдруженията в Североизточна България. Организацията на ловните дружинки беше много добра, посетиха се доста ло­вища, за да се преброят както се казва дивите зайци. На три групи бяха разделени учас­тниците в тазгодишната таксация, а това са селата Бяла река, Тушови­ца и Нова Бяла река заедно с ловци от Маломир. Наличието на снежна покривка във Вър­бишкия балкан, останала от последния валеж, даде въз­можност да се проследят дири на диви животни. Двама де­журни горски служители Муса Чолан и Муса Кимов присъст­ваха на преброяването. Има посещение на ловните райо­ни от 8 кошути и един рогач на благороден елен, открити бяха и 3 дири на диви свине. „Много голяма е популацията и на фазана – от разселени птици, както и от възпроиз­водството от дивия вид“, казва досегашният председател на ЛРД-Бяла река към ЛРС-Ве­лики Преслав, Джамал Сатев, който след 12 години издаде председателството на младия ловец Фейзула Ружди, а това стана на проведеното отчетно- изборно събрание в съботния ден.

Председателят на ЛРД-То­дор Икономово от района на ЛРС-Нови пазар Пейчо Пей­чев споделя, че 15 ловци са се включили в съботния ден в пролетната таксация, всеки от тях е отстоял на 50-100 м по­ради пандемията. Освен доб­руджанската гора, посетени са и ловищата в житата и в овощ­ната градина. „С нас беше и горският служител Билянт Мустафа, всичко стана, както е предвидено. Срещнахме около 10-ина кошути и 1 благороден елен, в сравнение с миналата година имаме и повече бройки на диви зайци“, споделя Пейчо Пейчев.

ЛРД–Ново село – Шест отстреляни чакала на един ловен излет

„Хубавият мартенски ден беше използван най-разумно за провеждането на пролетна­та таксация при нас, участваха 21 ловци, разделени на три гру­пи. С нас беше и представител на ДГС-Омуртаг. Обиколихме над 700 дка от нашите ловни площи“, заяви председателят на ЛРД-Черни бряг, която е част от ЛРС-Антоново Иван Ди­митров. Тревогата на ловците от Тузлука е, че дивата свиня се изгуби тотално, няма ги ония големи популации, както беше преди години. Наблюдава се движение на благородни елени и сърни, както и на диви зайци. Има и дири на няколко диви свине. Очевидно е, че ловците имат надеждата за по-добро бъдеще на дивата популация в района. А председателят Бла­гой Панчев на ЛРД-Таймище от същото сдружение коментира, че активно са се включили в мероприятието 26 ловци, което е около 60 на сто от членове­те, защото има такива, които са от по-далечни селища и са затруднени за присъствие. Тук през миналия сезон беше от­стрелян най-добрият трофей в Тузлука. Има добра популация на сърни, те са над 50 бр., бла­городните елени са около 20-ина. По време на таксацията е присъствал и горският служи­тел Гюрсел Махмудову, който е останал доволен от наблю­денията и добрата организа­ция на таксацията. Двайсетина ловци на няколко групи участ­ваха в традиционната пролет­на таксация на територията на ЛРД-Веселина, която е част от ЛРС-Разград.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ