140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Миротворно и конструктивно събрание в ЛРД-Кметовци

събрание кметовци

С цел финансова про­зрачност и пълно доверие в управлението на парите на дружинката, ловците от ЛРД- Кметовци към СЛРД „Чар­дафон“ – Габрово избраха касиер, който оттук нататък ще се занимава с финансите на дружинката. Това се на­ложи след подробния анализ на финансовото й състояние през изминалата 2020 г., който членът на РК Десислава Стан­чева направи, за да опровер­гае спекулативните приказки, които някои са се опитвали да внушават. Затова ловците гла­суваха касиер да стане Кон­стантин Топалов, който вед­нага след общото събрание на 17 април 2021 г. направи сефтето и започна да събира годишния членски внос. Раз­делянето на функциите на се­кретар-касиера досега Пламен Петков – Чапека, бе стъпка за намаляване на многопосочни­те му ангажименти, които той всеотдайно изпълняваше до този момент, за което бе на­граден. Но това общо събра­ние гласува нов ангажимент на Чапека, а именно – да пред­ставлява дружинката в УС на ЛРС-Габрово на мястото на Андрей Хайтов, който си даде отвод по служебни причини.

Ловците от ЛРС-Годеч призовават да не се допуска разцепление в сдруженията

Дългогодишният и уважа­ван председател на ЛРД- Кметовци Димитър Екимов откри събранието с краткото обръщение: „Изкарахме една трудна година, но се радвам, че всички сме живи и здрави.“ Нататък той отчете свършено­то през изминалата година, в т. ч. и резултатите от ловния сезон, като коментарите по дневния ред и предложенията по точките преминаха в дух на диалогичност. Юлий Матейчев е новият член на дружинката, а д-р Янко Колев възстанови членството си. Едно от приети­те решения касае участието в ловните излети на тези, които не са плащали членския си внос и глобите за отсъствия от бригадите. Ловците гласуваха да се даде шанс за коректното им издължаване до началото на сезона на груповия лов на дива свиня. В случай че има някой, който не е сторил това дотогава, то той да не бъде допускан да ловува – реши­ха да сложат ред ловците. И друго важно решение, което ЛРД-Кметовци гласува, бе да изпрати сигнал до РДГ- В. Търново за регистрираните за пореден път присъствия на ло­вци от други дружинки в лов­ностопанския район на дру­жинката, като се вземат мерки въпросните странни разходки на ловците с ловни кучета и оръжие в ловните полета на ЛРД-Кметовци, да бъдат спрени. „Ще се избием!“ – пре­дупредиха ловци, които често излизат на индивидуален лов.

Мариана МАНДИЧЕВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ