140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

По-малко кандидати за нови ловци в ЛРС-Велико Търново

нови ловци велико търново

За втора поредна година сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол 1884”-Ве­лико Търново“ организира курс за подготовка на млади ловци в условията на панде­мията от коноравирус. Веро­ятно това е една от причи­ните сега кандидатите да са по-малко от записалите се миналата пролет. Тогава 34 души изявиха желание да се сдобият с правото да лову­ват, но успешно издържаха теоретичния и практическия изпит 24 от тях. Сега канди­датите са 25, повечето от които ще попълнят редиците на ловните дружини на вели­котърновската ловна органи­зация. Между тях обаче няма дами, както е било през мина­лите години.

Преизбраха Иван Стоенчев за председател на ЛРС-Карлово

Както обикновено, подго­товката по стрелба е на ли­цензирания ловно-стрелкови комплекс на сдружението в местността „Картала“ край Велико Търново. Задачата на бъдещите ловци е под ръ­ководството на майстора на спорта и национален състе­зател в дисциплината „Скийт” Пламен Филев да се научат успешно да стрелят по силует на бягащ заек и по панички.

И през миналата година, и сега стрелковата подготовка е съобразена с ограничи­телните мерки заради коро­навируса. На стрелбището се спазват изискванията за предпазване от заразява­не – курсистите се пускат по двама, задължително с маски и ръкавици, стоят на разстоя­ние 1,5-2 м, осигурени са и дезинфектанти. Мерките за предпазване от зараза ще се спазват и по време на под­готовката по теория. Бъде­щите ловци предварително получиха необходимите им учебници, от които ще научат всичко, което трябва да знае всеки ловец.

Още един курс за подготов­ка ще организира тази година търновското сдружение – за подборен отстрел. След като стрелбището получи разрешение да провежда та­кива курсове, след дълго пре­късване миналата година 33 ловци от ловните сдружения във Велико Търново, Павли­кени, Полски Тръмбеш, Дря­ново се подготвиха на него и придобиха правото да ходят индивидуално на лов. Запис­ването за тазгодишния курс започна и се очаква желае­щите да не са по-малко.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ