140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Бургас – Отчетът показва добри финансови резултати

бургас

Христо Тодоров е преиз­бран за пети път да е начело на ЛРС„Лебед”-Бургас. Това реши отчетно-изборното съ­брание на сдружението, про­вело се на 28 май. Така той стана най-дългогодишният председател на бургаските ловци и риболовци в истори­ята на организираното ловно движение. Гласувани бяха и нови двама членове на УС. Работата на бургаското сдру­жение за следващите 4 годи­ни ще бъде подпомагана от юриста Константин Григоров и преподавателя по инфор­матика в Бургаския свободен университет доц. д-р Янислав Желев. Гост на събранието бе председателят на УС на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Ва­силев.

Проблемите с АЧС бяха сред акцентите на доклада за дейността на сдружението за 2020 г. Отчетено бе най-сла­бото ползване на дива свиня за последните 20 години. През отминалия ловен сезон са от­стреляни само 18 диви свине при 580 за предходната годи­на. Много висок е делът на хищниците – 1300 са отстре­ляните чакали. По този пока­зател бургаското сдружение очаква да се подреди на вто­ро място след сдружението в Карнобат.

Разселен дивеч в ловносто­панските райони на ЛРС-Бургас: 850 полуди­ви патици, 400 кеклика, 150 яребици и 850 фазана. „Преди да бъде разселен в зависи­мост от хабитата и природни­те условия, този дивеч е доот­гледан в собствената волиера на сдружението”, уточнява специалистът по лов на сдру­жението Невен Каравасилев.

Нов председателски мандат за Станислав Папазов в ЛРС-Търговище

Бургаските ловци и тази година отчитат слаб сезон на пъдпъдък. Негативната тенденцията се запазва през последните 3-4 години заради сушата, комасираното земе­делие и унищожаване на ха­битати. Слаб е бил сезонът и за гъската, но причината не е в липсата на този вид дивеч, а в метеорологичните условия. Традиционно добро е състоя­нието на популацията на за­ека в района, отчетът показва ръст.

За съжаление ръст беле­жат и пътнотранспортните произшествия с дивеч. Основ­но те са с благороден елен, елен лопатар и дива свиня. Последните два случая са с диви свине в два квартала на Бургас.

Традиционно добри финан­сови резултати отчете ЛРС- Бургас, макар тази година вследствие на пандемията в приходите да има спад с 50%. Въпреки това по линия на ор­ганизирания ловен туризъм са отчетени добри постъпления и без традиционните гости от Италия, които идват на Виа Понтика от края на октомври до края на февруари на лов за бекаси.

Обсъдени бяха и двата слу­чая с отровен дивеч в Черно­морец и Зидарово. Става дума за животновъди, които залагат отровни примамки заради мно­гото чакали и вълци в района. Ловците решиха да активи­зират комуникацията с трите държавни стопанства и петте общински администрации, с които работи сдружението, за да не се допуска занапред отравянето на дивеч. За това ще се търси и разумен диалог с животновъдите. Истината е, че последните 7-8 години в Бургаско популацията на вълк е много голяма. Само за тази година отстреляните вълци са 5. Трофеите на 2 от тях са с бронзови медали, а други два са със златни. Този факт раз­бива мита, че там, където има вълк, няма чакал.

бургас

Въпросите към инж. Васи­лев, поставени от бургаските ловци, бяха свързани с бъде­щето на лова на гургулица и пъдпъдъка, с оловните боепри­паси и един чисто регионален проблем – елетропастирите, които възпрепятстват естест­вената миграция на дивеча. Всички присъстващи на съ­бранието се обединиха около становището, че с помощта на НЛРС-СЛРБ трябва да се пристъпи към изработването на нов ЗЛОД, който да съот­ветства на актуалните потреб­ности на ловното стопанство.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ