140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Девин – Отново вот за Здравко Иванов

събрание девин

На 15 май 2021 г. от 10 часа в заседателната зала на рес­торант „Орфей” в гр. Девин ловците на ловно-рибарското сдружение в Девин проведоха своето отчетно-изборно събра­ние. Задълбочен преглед за дейността на организацията направи председателят Здрав­ко Иванов. Подчертано бе, че въпреки тежката пандемична година ловците нито за миг не спряха да изпълняват своите задължения по поддържане на ловните полета, подхран­ването на дивеча и най-вече неговото опазване. Дискутира­ни бяха и въпросите с европро­ектите, като не без гордост бе споделено, че и през тази годи­на сдружението работи успеш­но по три проекта. Изказвани­ята, направени от ловците, по безспорен начин подкрепиха направените изводи в доклада.

ЛРС-Троян – Издигнаха кандидатурата на Васил Василев за председател на НЛРС-СЛРБ

Отчетно-изборното събра­ние се превърна не само в празник на ловците от Девин­ско, но и в място на задъл­бочена дискусия по важни и актуални въпроси, свързани с лова и такива, които са про­диктувани от обстоятелствата на нашето време, и най-вече от трудностите, породени от пандемията. Събранието беше уважено от ветерани ловци и представители на държавни институции.

След проведения избор и най-вече в резултат на задъл­бочения анализ за предсе­дател отново единодушно бе преизбран Здравко Иванов, който след последните избори бе избран и за кмет на община Девин.

Младен СИРАКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ