НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Севлиево – Ловците гласуваха втори мандат на д-р Иван Иванов

иван иванов

Председателят на ЛРС- Севлиево д-р Иван Иванов започна отчета за дейността на сдружението през 2020 г. с болезненото за ловците заключение: „Отминалата година беше с най-слабия отстрел на дива свиня от де­сетилетия насам –121. Това се дължи на АЧС, която по­коси нашите ловни райони, някои от които остават зара­зени и досега.Тази коварна болест по дивата свиня за­сегна и нашето сдружение. В редица ловностопански райони бяха намерени много заболели диви свине. Впо­следствие през сезона бяха открити и трупове. Всички те бяха загробени, а местата дезинфекцирани. Надяваме се ловностопанските райони да са обеззаразени.“ Борба­та с африканската чума по свинете и мерките за спира­не на развитието на болес­тта са изпълнени от всички ловно-рибарски дружинки. По нареждане на МЗХГ три пъти в седмицата трябва да се обхождат районите за на­миране на трупове от дива свиня“ – обърна внимание д-р Иванов.

Той подчерта добрата ор­ганизация на ловните излети и недопуснатите инциденти и злополуки, благодарение на стриктното спазване на закона и провежданите ин­структажи преди началото на всеки лов, в т.ч. и подпис­ваните декларации за безо­пасност на лова. „Ловният сезон 2020-2021 г. протече при добра организация и задоволителни резултати“ – подчерта в отчета пред­седателят на сдружението. Резултатите от ловния се­зон при отстрела на дребен прелетен дивеч са: пъдпъ­дъци – 7378, гривяци – 2094, гургулици – 456, зеленогла­ви патици – 525; при хищни­ците: чакали – 364, лисици – 56. Д-р Иванов напомни на ловците: „За нас са из­ключително важни борбата и отстрелът на хищния ди­веч. Това е част от работата по опазването на дивеча. За 2020 г. са изплатени 1970 лв. за отстреляни хищници. Средствата са осигурени от наличния фонд.“

При груповия лов на дива свиня планът за отстрел е 1041 индивида, като изпъл­нението му е 11,6 %.Постиг­нали най-голям резултат са ЛРД-Валевци и ЛРД-Ловни­дол – по 13 индивида, и ЛРД- Крамолин – 11 индивида.

В отчета се акцентира и на пролетната таксация, която се проведе при извънредни­те обстоятелства на COVID -19. От данните се вижда, че запасът от дива свиня е на­малял с повече от 50%. При останалия дивеч има ръст, като при фазаните и зайците той е по-значителен.

Иван Иванов
За допълнително финансиране на сдружението е ОЛТ, наличните запаси от дивеч са едни от най-добрите в страната

През 2020 г. УС на сдру­жението е имал 7 заседа­ния. Разглежданите въпроси са най-често финансови и засягат дейността на сдру­жението, както и въпроси, свързани с ловностопан­ската дейност. Взетите ре­шения основно се отнасят до строгия контрол по безо­пасността на провежданите ловни излети, провежда­нето на обширна рекламна и агитационна дейност в областта на организирания ловен туризъм (ОЛТ) в това число запознаване с усло­вията за ловуване както на български граждани, така и на чужденци на територията на ЛРС-Севлиево с цел съз­даване на възможности за значително увеличаване на приходите, провеждането на курс за придобиване право на лов през 2021 г., приема­не на отчета за финансовото състояние на сдружението и изпълнение на приетия бю­джет 2020 г., както и приема­не на бюджет 2021 г.

„Тук, пред вас, делегати­те на общото събрание на ЛРС-Севлиево, искам отно­во да наблегна, че основна и най-важна дейност за до­пълнително финансиране на сдружението е ОЛТ. Тя трябва да се извършва с по­мощта на дружинките. Те да следят за движението на ди­веча, къде се намира и има ли добри трофеи. А такива има. При липса на дива сви­ня трябва да обърнем вни­мание на лов на благороден елен и сърна. На свое засе­дание УС е решил 60% от приходите да остават в дру­жинките. Предпоставка за развиване на тази дейност имаме. Наличните запаси от дивеч са едни от най-до­брите в страната. В плана за отстрел през 2020 г. имахме заложени 63 благородни елена и 199 сърни. За съжа­ление отстреляни са само 3 елена и 10 сърни. Имаме до­бри и разнообразни трофеи и трябва да работим, за да намерим платежоспособни клиенти, като заедно с ръко­водството на сдружението и дружинките да извършваме успешен ловен туризъм.“

В ЛРС-Кърджали изпълняват заповедта за вземане на проби от лисици и чакали

„Сдружението поддържа най-ниския членски внос за цялата страна – 30 лв. плюс 5 лв. за стикер. Смятаме и занапред да поддържаме тази политика“ – каза пред­седателят на ЛРС-Севлиево Иван Иванов. Той препоръ­ча усъвършенстване на ор­ганизацията за събирането на вноските и членския внос. Процесът най-често е заба­вян по субективни причини – обясни той с аргумент, че това създава затруднение за контрол от ръководствата на дружинките и спазването на определения срок.

„Сдружението е в добро организационно и финансо­во състояние. По отношение на финансите имаме заде­лени сериозни средства за предприемане на подходя­щи инвестиции, но нямаме стабилност във финансова­та самоиздръжка. Спасение­то със спонсориране е вре­менна мярка. Необходимо е дългосрочно и перспективно решение на въпроса. На­строението на колегите е до­бро. Имаме добра подготов­ка за ловен сезон 2021–2022 г. Да си пожелаем успех през 2021 г. и наслука” – завърши отчета си за 2020 г. предсе­дателят на ЛРС-Севлиево д-р Иван Иванов.

Ловците и риболовците, делегати на общото събра­ние, което се проведе на 5 май 2021 г., избраха д-р Иван Иванов за председател втори мандат на УС на сдру­жението за времето от 2021 г. до 2025 г. За членове на Управителния съвет на ЛРС- Севлиево общото събрание преизбра Иван Иванов от ЛРД-Душево, Тодор Ганчев от ЛРД- Кръвеник, Калоян Димитров от ЛРД-Идилево, Валентин Василев от ЛРД- Агатово, Тихомир Витанов от ЛРД-Дамяново, Николай Петров от ЛРД-Кормянско и Ярослав Дончев от ЛРД-Сто­ките – нов член на УС.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ