140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Румен Рафаилов ще ръководи ЛРС-Антоново и през следващите 4 години

рафаилов

Спазвайки противоепиде­миологичните изисквания, в салона на общината в гр. Антоново се проведе общото отчетно-изборно събрание на ЛРС „Сокол 1“, като активност­та на присъстващите делегати от ловните дружинки беше много голяма. Гости на фо­рума бяха председателят на Националната ловно-рибар­ска организация инж. Васил Василев, кметът на общината Хайредин Мехмедов, който също е ловец, и директорът на ДГС-Омуртаг Красимир Ни­колов. В доклада си председа­телят на УС на сдружението Румен Рафаилов отчете до­бра ловностопанска дейност през изминалия 4-годишен период, като подробно се спря на извършеното и на това как­во още трябва да се направи. Той не само умее да повишава равнището на дейността, но и да сплотява колективите, като ще отбележим и този факт, че от няколко години значително разнообрази традиционните ловни събори, които се про­веждат в Тузлука. Рафаилов посочи още, че през послед­ния сезон въпреки АЧС ло­вците от сдружението имат отново най-висок отстрел на този вид дивеч в Североиз­точна България, като планът отново беше преизпълнен, което естествено се дължи на големите грижи, които пола­гат ловците за ловищата си. Важното е, че не се намериха болни животни, както и тру­пове на умрели диви свине. Увеличено е присъствието и на благородните елени, и на сърните. Подобрява се и база­та на ловните дружинки, като почти всички вече разполагат със свои домове и хижи, кои­то се поддържат много добре. Сдружението има вложения в банките около 96 хиляди лева.

рафаилов

Делегатите посочиха инте­ресни моменти от ловния жи­вот, като някои от въпросите се отнасяха до подобряване на дейността в бъдещо вре­ме. Приета беше и програ­мата за настоящата година. В изказването си инж. Васил Василев, председател на На­ционалната организация, даде добра оценка за дейността на антоновското сдружение и активността на ловците от дружинките за увеличаване присъствието на дивеча в ра­йоните. Той даде и отговори на част от поставените въпро­си от делегатите, като пожела все така да се работи за уве­личаване на успехите.

Нов председателски мандат за Станислав Папазов в ЛРС-Търговище

Единодушно за председа­тел на ЛРС-Антоново общото събрание преизбра Румен Ра­фаилов за нов мандат, който ще води сдружението през следващите 4 години. За пред­седател на КС беше избран Стоян Владимиров. За делега­ти на общото събрание на На­ционалната ловно-рибарска организация бяха гласувани Румен Рафаилов и кметът на община Антоново Хайредин Мехмедов.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ