НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Стоян Стоянов бе преиз­бран за председател на ЛРС „Диана“-Ямбол

стоянов ямбол

Делегатите на отчетно-изборното събрание, проведено на 27 май, решиха Стоян Стоянов да продължи да ръководи ЛРС-Ямбол.

За 2020 г. сдружението от­чита стабилна популация на едрия дивеч с леко занижение при дивата свиня, като естест­вен отзвук от заразата с АЧС. „Ловът на дива свиня в место­обитанията оказва влияние за неговото мигриране в съседни ловностопански райони. По­ради тази причина не може да се наблюдава развитието на популацията и да се предвиди ползване”, се казва в отчета на председателя Стоянов. При допустим запас 107 диви свине дейст­вителният запас за отчетния период е 229. Ползването на 95 индивида при план 168 говори за 57 % изпълнение. Общото събрание разкритику­ва ръководството на ловното сдружение за това, че не са стопирали силното желание да се ловува на дива свиня. Сегашното намаляване на за­паса й провокира размисли за това как може да се стопанис­ва и ловува и на друг вид едър дивеч. Чуха се и препоръки за по-активното адаптиране на дребен дивеч с цел възраж­дане на популациите на фа­зана. Според отчетния доклад състоянието на популациите и ползването на местен дребен дивеч за отчетния период са прилични.

Боян Минков е новият председател на ЛРС-Белоградчик

За влошаващи се тенденции по отношение на прелетния дивеч алармират ямболските ловци.

„В миналогодишния от­чет подчертахме и сега можем да кажем същото – пъдпъдък и гургулица безспорно по-малко идват и по-малко отлитат на юг. Местообитанията както за местния дивеч, така и за пъд­пъдъка коренно се промениха – бързо се изорават стърни­щата след жътва, пръскането на селскостопанските култури с хербициди не оставят нито една тревичка за укритие, хра­на и размножаване.

От една страна, интензив­ното земеделие и загубата на местообитания се отразява пагубно върху популациите на пъдпъдъка и гургулицата.

От друга – климатичните промени, изразени в дъл­ги периоди на засушавания през лятото и необичайно топли зимни месеци, измес­тиха сроковете за миграция на гургулицата и водоплава­щия дивеч, които буквално се разминават с установените в ЗЛОД срокове за ловуване“, обобщават негативните тен­денции от ръководството на сдружението.

Добрата новина е близо два пъти по-добрият отстрел на чакали в района.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ