140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Пещера -Зарибиха с див шаран и бял амур язовир „Брациговски вриз”

пещера бял амур

Ловци и риболовци от ЛРС-Пещера зарибиха с 400 кг див шаран и бял амур микроязовир „Брациговски вриз”. Това е шесто разселване на риба за последните 6 години, откакто сдружението стопанисва рибните запа­си на водоема, съобщи председателят Иван Джинев. При тазгогдишната акция значително по-голям е делът на шараните, но сред пуснатите в естествена среда риби има 11-килограмов бял амур.

Водоемът е около 40 дка и се намира между градовете Пещера и Брацигово. Основно се използва за напояване, но по договор с община Брацигово сдружението в гр. Пещера стопанисва рибните запаси. Част от задължението, по иначе безвъзмездното споразумение за ползване, включва разселване на отрасли риби. Такова зарибяване се прави, за да се задоволят потребностите на любителите риболовци в региона. От сдружението се грижат и да се поддържа и благоустроява бреговата ивица.

пещера бял амур

Ловният надзирател на ЛРС-Пещера Исмаил Фотенлиев с големия амур

Близо 2000 лева всяка година инвестира в микро­язовир „Брациговски вриз” ЛРС-Пещера. Част от тези средства ще бъдат възста­новени на сдружението по “Националната програма за поддържане на видовото разнообразие и устойчиво ползване на инфраструкту­рата във водните обекти” на НЛРС-СЛРБ.

Тодор Дянков е новият председател на ЛРС-Габрово

На последното си заседа­ние членовете на УС на Съ­юза гласува да не се проме­ня размерът на отчисления членски внос към организа­цията за 2022 г. Той остана 5 лв. за ловци и ловци-риболо­вци, 4 лв. е отчислението за тези съюзни членове, които са само риболовци, като от тях 3 лв. се събират в отдел­на партида за зарибяване на водоеми, стопанисвани от сдруженията. По 1 лев се за­деля за национални спортни прояви и инициативи, като „Детето риболовец може без дрога”.

Преди да настъпи кризата около Covid-19 на този водо­ем е оргаранизирано послед­ното състезание по спортен риболов за деца до 14-го­дишна възраст. Тази година от сдружението планират да възстановят спортната над­превара.

Всички 650 ловци, които членуват в ЛРС-Пещера са и риболовци. Отделно от тях има други 500 членове, които са само риболовци.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ