140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловците от ЛРС-Харманли си избраха нов председател

събрание харманли

Александър Петров е новият председател на сдружението на ловците и риболовците в Харманли. Той бе избран на състоялото се отчетно-избор­но събрание. Делегатите на 31 дружини изслушаха доклада на досегашния управителен съвет за изминалия период и разиск­ваха актуални проблеми.

ЛРС-Ловеч – Големи поражения от АЧС, значително разселване на пернат дивеч

Присъстващите на форума бяха приветствани от глав­ния секретар на НЛРС „Съюз на ловците и риболовците в България“ Даниел Тошков. Той говори за коментираните в по­следно време адекватни про­мени в действащата норматив­на уредба, регламентираща ловностопанската дейност. Делегатите на общото събрание на ЛРС-Харманли бяха запозна­ти и с предприети европейски инициативи, оказващи пряко влияние върху ловностопан­ската и риболовната дейност и у нас. Главният секретар поже­ла успехи на харманлийската организация.

Първа грижа на новоизбра­ния председател Александър Петров сега е оформяне на юридическата документация, необходима за пререгистра­ция на сдружението. Следва­щата стъпка ще бъде искане за независим одит, така че новият управителен съвет да „стъпи на чисто“ от финансова гледна точка.

Акцент в работата на пред­седателя ще бъде засилване на връзката с всяка от дружи­ните, както подобава на една добра структура. „Ще работим в тясно сътрудничество с на­ционалното ръководство“, под­черта Петров, след като полу­чи гласовете на своите колеги.

Александър Петров е извес­тен като авторитетен пред­ставител на аграрния бизнес. „Ловец съм от 2008 г., в ЛРД- Дрипчево“, каза той за сайта SLRB.BG

Златка МИХАЙЛОВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ