НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловците от ЛРС-Перник намалиха таксата на дамите

събрание перник

Виктор Вучков оглави за втори мандат ЛРС-Перник. Той ще ръководи сдружение­то с помощта на 13-членен УС. За почетен председател бе избран Митко Миланов, който в продължение на 36 години е бил член на УС, а 42 години е начело на ЛРС- Големо Бучино. Тази година бучинската дружинка е пър­венец в ЛРС-Перник с 30 отстреляни диви свине. Пер­нишките ловци се проявиха като кавалери и решиха да намалят наполовина таксата на 4-те дами в сдружението.

събрание перник

Ловците в Перник отче­тоха сезони 2019-2020 г. и 2020-2021 г. като белязани от пандемията COVID-19, довела до намаляване по­сещаемостта на ловните излети. „Хубаво е, че тук не се говори за АЧС. Отчита се добър отстрел на дива сви­ня, което е много радостно. В някои сдружения отстрелът е спаднал драстично“, заяви Мария Рангелова, експерт в НЛРС-СЛРБ.

ЛРС-Дряново – Сдружението изпълнява големите си амбиции

Равносметката на ЛРС- Перник за двата сезона по­казва ползване на 97 диви свине, 219 яребици, 71 за­ека, 16 000 пъдпъдъка, 320 гургулици, 990 гривяка, 496 зеленоглави патици, 105 ли­сици, 92 чакала, 70 скитащи кучета и др. На ловната те­ритория на сдружението има много голяма популация на лисици и чакали. Същите обаче не се отчитат от ло­вците и отстрелът им е мно­го по-голям. Особено актив­ни са ловците от дружинките Мещица и Витановци, каза Виктор Вучков. Според него особено успешни се оказа­ли проведените колективни излети за лов на чакал в полските територии. Почти всички отчетени хищници са отстреляни по време на този лов. Ежемесечно се издават минимум по 50 разрешител­ни за индивидуален лов на хищници. Те обаче се връ­щат без в тях да се попъл­нят данните за колко и как­ви хищници са отстреляни. „Съгласно изискванията на ППЗЛОД трябваше да изгра­дим стървилища, минимум по едно във всеки ловносто­пански район. Такива обаче бяха направени проформа, а не работещи, които ще да­дат добър резултат и ще се използват постоянно“, при­знаха ловците.

За отчетния период са из­дадени над 1200 разреши­телни за индивидуален лов, но по-малко от половината са върнати с непопълнени дати за ловни излети и отстрел, съобщи Вучков. По думите му през 2020 г. е отстрелян 3 пъти повече пъдпъдък, а броят на отстреляните гур­гулици е паднал наполовина. Популацията на яребицата и заека се подобрява с бавни темпове.

Наличието на 2 реки и 5 язовира в района е предпос­тавка за развитие на лова на водоплаващ дивеч. Отстре­ляни са 500 диви патици. Благодарение на способнос­тта на зеленоглавата патица да се приспособи в градски условия, вече има сериозен инкубатор в градския учас­тък на р. Струма. В центъра на Перник от няколко години гнездят повече от 100 двойки зеленоглави патици.

ЛРС-Перник запази тради­цията да взима участие във всички инициативи, семина­ри и общи събрания на На­ционалната организация.

Ася АСЕНОВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ