140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Асеновград – Активната работа е най-верният път за развитие

събрание асеновград

ЛРС-Асеновград проведе на 26 юни отчетното си събрание. Гости на форума бяха Даниел Тошков, главен секретар на НЛРС-СЛРБ, и Слави Богутев, директор на ДГС-Асеновград. В присъствието на 61 делегати председателят на сдружение­то д-р Георги Хаджиламбрев, който е и член на УС на Нацио­налната организация, анали­зира разностранната дейност на 127-годишното сдружение. Той подчерта, че изминалата година бе изпълнена с много трудности не само за ловците, но и за останалите граждани. Д-р Хаджиламбрев благодари на колегите от дружините, кои­то оказваха помощ на болни, възрастни и самотни хора в отдалечените населени места и махали, особено от дружини­те в с. Три Могили, Яворово и Добралък.

ЛРС–Варна – Полагат се усилия за възстановяване на дивечовите запаси

УС и ръководствата на дру­жините са работили активно за подобряване на ловностопан­ската дейност, риболова както и за финансовото състояние на сдружението, а това е най- верният път за развитие и в бъдеще. Дружините трябва да станат истински стопани на своите ловни райони и водо­еми. Подобрен е контролът върху договорите и стопанис­ването на материалната база. Реализирани са приходи и от други дейности. С общи усилия и финансова подкрепа сега всички дружини имат и ползват бази за своите членове. През 2019 г. започна изграждане и проектиране, а през 2020 г. бе завършено едно от най-добри­те стрелбища с два по два ко­ридора на дистанция 100 и 200 м за нарезно оръжие – дълго­цевно и късоцевно, на компле­кса „40 извора“. Изтъкнато бе и направеното в борбата с АЧС. В тази насока не е прекъсната активната връзка с държавни­те органи и най-вече с НЛРС- СЛРБ и община Асеновград.

Делегатите изслушаха и за осъществените дейности, свързани с възпроизводството, стопанисването и ползването на дивеча. Таксацията показ­ва, че при заека се очертава увеличение на запасите му. Яребицата е със стабилизи­рани резултати. Наличието на фазани се дължи най-вече на изкуственото разселване. Под нормата са запасите на благородния елен, а на сър­ната – в допустимите норми. През последните години се забелязва положителна дина­мика в присъствието на дивата свиня. През изтеклия ловен сезон няма инциденти с ловно оръжие. Докладчикът завърши с призив за подобряване ра­ботата на УС на дружините и сдружението. На събранието бяха избрани нови членове на УС на сдружението и 5 де­легати за Отчетно-изборното събрание на НЛРС-СЛРБ на 7 и 8 юли начело с д-р Георги Хаджиламбрев.

Главният секретар на НЛРС- СЛРБ Даниел Тошков поздрави ръководството на сдружието и сподели за немалкото напра­вено от Съюза за лова без оловни боеприпаси, отстрела на гургулица, за защитата на животните от отровни препа­рати, използвани в земедели­ето. Наблегна и за необходи­мост от единство за борбата с бракониерството и с АЧС. По предложение на д-р Георги Хаджиламбрев ловецът Нико­ла Ройнов – 33 години работил активно в ръководството на сдружението като охранител и председател на рибарската дружина, получи почетния знак на Съюза. Отличието беше връчено от главния секретар на НЛРС-СЛРБ Даниел Тош­ков. С изказване се включи и инж. Слави Богутев, директор на ДГС-Асеновград.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ