140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Благоевград – Верни на традициите, готови за предизвикателствата

събрание благоевград

Тази година ЛРС-Благо­евград ще отбележи 110-го­дишнината от създаването си и в този приповдигнат дух проведе годишното си отчет­но-изборно събрание. Форум на равносметка и анализ на всички приоритетни цели и задачи, повод за пореден аналитичен и конструктивен отчет не само за изминалия ловен сезон, но и за четири­годишния мандат на УС на сдружението със 17 ловни дружинки, които стопанисват и ловуват на 88 088 ха ловна площ на територията на 2 гор­ски стопанства – Благоевград и Симитли.

Гости на събранието бяха инж. Васил Василев, предсе­дател на НЛРС-СЛРБ, Ясен Попвасилев, кмет на Благо­евград, Любен Милев, зам.- кмет, и инж. Калин Зашев, директор на ДГС.

събрание благоевград

Отчет за едногодишната дейност на УС на „ЛРД-Со­кол 1911“ за 2020 г. и чети­ригодишния мандат 2017- 2021 обстойно изложение направи предеседателят Иван Василев. Делегатите имаха възможност да чуят немалко цифри и факти, кои­то илюстрират дейността на сдружението, съпроводени с аналитични коментари и заключения. В раздела за ловностопанската дейност ня­колко факта правеха впечат­ление – грижите за подхран­ването, количеството и вида фуражи, които в абсолютни стойности във всички дружин­ки се увеличават. Любопитни и повод за тревога са данни­те за планирания отстрел на дива свиня, която драстично намалява – при план 662 жи­вотни през изминалия сезон са отчетени 268. Причините са комплексни и предстои да бъдат анализирани от ловни деятели и специалисти, при условие че в региона няма регистрирани случай на зара­зени диви свине с АЧС, както е на други места в страната.

В ЛРС-Каспичан избраха нов председател и управителен съвет

В отчета беше отделено се­риозно внимание на съюзно- организационната и възпита­телната дейност и спазването на законноста с конкретни примери и въздействие върху ловностопанския процес.

Отчетът на КС за финансо­вото състояние и движение на паричните средства показва стабилен и положителен ба­ланс при управлението и ре­шаването на стратегическите цели и задачи, което е прио­ритет и дългогодишна страте­гия на УС и председателя на сдружението.

В изказванията бяха засег­нати теми, свързани с изграж­дането на електропастири на територията на ловните поле­та от животновъди и тяхната законност и целесъобразност, както и използването на ток­сични препарати за борба с хищниците и неокомплекто­ването на пастирските кучета със спъвачки.

събрание благоевград

С интерес бяха изслушани приветствието и оценката на председателя на Национал­ната ловна организация инж. Васил Василев. „Извън ана­литичността и конкретиката на отчетния доклад трябва да отчетем факта, че живеем в много сложна обстановка както в обществените проце­си, така и в ловностопанската политика. Обстановка, беля­зана от ограниченията, нало­жени от разпространението и последиците от COVID-19. Тя оказа влияние върху органи­зационната дейност на сдру­женията, страхът от срещите и общуването помежду ни. От друга страна АЧС продължи да нанася разрушително въз­действие върху дивечовите запаси и популацията. Логи­чен е въпросът за перспекти­вата за груповия лов на дива свиня в условията на намаля­ващи запаси и е време още сега да се мисли и действа за отговорно стопанисване и на останалите видове ди­веч – заек, сърна, благороден елен, различни видове пе­рнати. Изключително нисък е отстрелът на всички видове хищници, които влияят вър­ху запасите. Дошло е време разделно при вземането на правилни и навременни мер­ки. Европейската комисия е предприела стъпки и полити­ка на ограничаване отстрела на гургулици, а след това ще последват рестрикции и за пъдпъдъка, и други прелетни птици.“

В програмата за дейността на ЛРС-Благоевград през 2021 г. са залегнали важни и неотлож­ни задачи. Предлага се през септември да се организира ловен събор по повод 110-го­дишнината от създаването на ловно-стрелческото дружество в Горна Джумая /Благоевград/, а преди това посещение на представителна група ловци на Световното ловно изложе­ние в Будапеща /Унгария/.

Изборът на нов УС и пред­седател ЛРС-Благоевград премина в дух на разумен и мотивиран атестат на управителното тяло. С ръ­копляскания беше посрещна­то избирането за нов – осми, мандат на Иван Василев за председател на ловното сдру­жение. Абсолютната подкрепа е знак за доверието, доказва­но и развивано в продълже­ние на 30 години. „Благодаря за избора – сподели Иван Василев. – Това, което съм казвал, винаги съм изпълня­вал. Винаги съм се старал да организирам всичко на ниво и с всички подробности както в обществените мероприятия, така и в УС. В отговорните за­дължения ми помагат не само опита, доверието на колегите от УС, а така също и вътреш­ния огън и страст във всички предизвикателства на ловния спорт.“

Кузман ПЕТРОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ