140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Добрич – Тревога за популацията на дивата свиня

събрание добрич

Нужно е да се привличат повече млади ловци в нашия състав, ако искаме да има кой да върши необходимите мероприятия по стопанисва­нето и ползването на дивеча, отбеляза в отчетния доклад председателят на УС на ЛРС- Добрич Илия Михайлов. 220 души от общата членска маса са на възраст над 65 години, което е 23 %. Те спадат към категорията ветерани и съ­гласно Устава са освободени от задължителните ловносто­пански мероприятия.

През последните години до навлизането на АЧС се на­блюдава относително постоя­нен запас на дивите свине, но през 2020 г. той бележи силен спад с около 35%, което буди сериозно безпокойство. Уси­лията на ловците не достигат, за да спрат разпространение­то на болестта, защото тя се влияе от много други фактори, независещи от тях. Стриктно спазват мерките за биосигур­ност и разпоредбите на ИАГ и БАБХ. Въпреки това епиде­мията от АЧС нанася сериоз­ни поражения върху запаса им в ловностопанските райо­ни. Бройката на отстреляните диви свине е едва 11% от пла­на, което показва, че запасите са намалели катастрофално. Нарастват тревогите на ло­вците и от увеличаващото се безконтролно използване на различни растителнозащитни препарати от някои арендато­ри. То води до тежки последи­ци за популацията на дивата свиня, а и за другите предста­вители на местната фауна. Броят на хищниците е все още твърде висок и се е увеличил в сравнение с 2019 г., затова ре­гулирането им трябва да про­дължи. Бе отбелязано, че до­пълнителното стимулиране с ловни патрони за отстрела на хищници дава резултати, но те са свързани все още един­ствено с намаляване броя на скитащите кучета.

ЛРС-Благоевград – Верни на традициите, готови за предизвикателствата

През отчетния период в ЛРС-Добрич не са допуснати злополуки при употребата на ловно оръжие по време на лов чрез стрикт­но спазване на инструктажите от ръководителите на ловни­те излети и задължителното ползване от ловците на жилет­ки и шапки със сигнален цвят.

Делегатите приеха предло­жената мандатна програма на ЛРС-Добрич за периода 2021-2025 г., в която има редица интересни идеи в разделите ловностопанска дейност, законност и борба с бракониерството, спортно- състезателна дейност и за организационното укрепване на ловно-рибарските дружини и сдружението като цяло. Бяха избрани членове на новия УС и на КС. За председател на УС за 5-и мандат бе избран Илия Михайлов, досегашен предсе­дател и член на УС на НЛРС- СЛРБ. За председател на КС бе избран Атанас Дучев. За делегати на Общото отчетно- изборно събрание на НЛРС- СЛРБ доверие получиха Илия Михайлов и Петър Петров. Новоизбраният председател на ЛРС-Добрич направи обос­новано предложение за изди­гане кандидатурата на инж. Васил Василев, председател на УС на НЛРС-СЛРБ, за нов мандат, което беше подкрепе­но единодушно от всички учас­тници в събранието.

Николай МИРЧЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ